Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 września br. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Ustawa wejdzie w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 24 października 2008 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że część przepisów znowelizowanej ustawy będzie miała zastosowanie także do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.
Zgodnie z art. 4 nowelizacji, czynności w zakresie:
a) zmiany ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty,
c) protestów wnoszonych od dnia 24 października (włącznie) oraz wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg, dokonywane będą od dnia 24 października 2008 r. na zasadach przewidzianych w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych niezależnie od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Treść ustawy z dnia 23.09.2008 r. - plik PDF
id: 5605