parp-aktualności-2014-20

Od 1 stycznia 2014 roku zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

więcej

Samorządy wszystkich województw przygotowywały programy regionalne na lata 2014 – 2020. Aktualnie trwają negocjacje kształtu programów z Komisją Europejską.
Nowością jest, iż programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Poniżej prezentujemy zatwierdzone akty prawne dotyczące perspektywy finansowej na lata 2014-2020 r.

więcej

Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa, oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach. Przyjęcie mapy pomocy regionalnej zagwarantuje ciągłość polityki regionalnej w Polsce.

więcej

Słowniczek perspektywy 2014-2020 (źródło mir.gov.pl)

więcej

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując Umowę wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.

więcej

Dobiega końca okres programowania 2007-2013. Dla jednych to czas podsumowań, dla innych najwyższy czas na zadanie pytania – co dalej?

więcej