29 lipca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" w ramach I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020.

29 lipca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, iż w dniu 28 lipca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U. 2016, poz. 1129). Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.

więcej

29 lipca 2016

Informujemy, iż termin składania aplikacji przez kandydatów na eksperta zewnętrznego oceniającego wnioski lub eksperta wydającego opinie dotyczące złożonych wniosków o udzielenie pożyczki na realizację przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym w ramach projektu pilotażowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji” zostaje wydłużony do dnia 5 sierpnia br. Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

29 lipca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługo IOB dla MSP POIR.

więcej

29 lipca 2016

W dniu 29 lipca 2016 r. podpisane zostały kolejne dwie umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa POPW z Gminą Miasto Rzeszów oraz Województwem Podkarpackim na realizację wspólnego projektu pn. „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S19)".

27 lipca 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie wzoru umowy w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w konkursie nr 1/2015 r.

więcej

27 lipca 2016

Zapraszamy do telefonicznego zadawania pytań w każdą środę w godz. 14:30-16:30 pod numerem telefonu 22 432 89 37.

więcej