parp-główna

Rzecznik
Funduszy Europejskich

Każde zgłoszenie to dla nas źródło wiedzy i istotna wskazówka, co możemy zrobić, żeby usprawnić funkcjonowanie naszej instytucji.

Szanowni Państwo

 

mam nadzieję, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami na temat jakości naszych usług.

Wioletta Urbańska, Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP

ZADANIA RZECZNIKA

Rzecznik Funduszy Europejskich w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się:

 • przyjmowaniem, analizowaniem i udzielaniem wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w odniesieniu do programów operacyjnych realizowanych przez PARP,
 • dokonywaniem przeglądów procedur obowiązujących w PARP w ramach pro-gramów operacyjnych,
 • formułowaniem propozycji usprawnień dla PARP,
 • przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków* oraz zgłoszeń związanych z działalnością PARP.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do Rzecznika można złożyć:

 • elektronicznie - wypełnij formularzZgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP",
 • listownie - na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa (z dopiskiem „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP"),
 • w kancelarii PARP (ul. Pańska 81/83 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30 -16:30),
 • osobiście - w każdy wtorek w godzinach 15:00-17:30, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (22) 432-84-06.

WYMOGI ZGŁOSZENIA

Zależy nam na sprawnym procesie analizy Państwa zgłoszenia, dlatego uprzejmie prosimy o podanie poniższych informacji:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy składającego zgłoszenie,
 • adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy,
 • szczegółowy opis sprawy,
 • dołączenie dokumentów, które mają bezpośredni związek ze zgłoszeniem.

CZAS ROZPATRZENIA

 • Skargi i wnioski oraz zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich wpływu.
 • Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, niezwłocznie poinformujemy Państwa o prowadzonym postępowaniu oraz przekażemy informację wskazującą szacowany termin rozpatrzenia zgłoszenia.

WAŻNE

Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP nie rozpatruje spraw uregulowanych w trybach przewidzianych przez odrębne przepisy prawa, w tym w szczególności:

 • procedury odwoławczej**,
 • prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzonych postępowań sądowych,
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • prowadzonych postępowań prokuratorskich,
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej***.

DODATKOWE INFORMACJE

Wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich w PARP nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP nie udziela porad dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania projektów.

*zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

** w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

*** na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.)

Doradztwo przy szukaniu finansowania
dla Twojej firmy

Szukasz informacji nt. kredytów i gwarancji finansowanych przez Unię Europejską? W Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej doradzimy Ci i pomożemy znaleźć ofertę dostosowaną do potrzeb Twojego biznesu!

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

 

Ułatwiamy dostęp do preferencyjnego finansowania z Programów UE. Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, możesz skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń i kapitału dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej.

Sprawdź ofertę KPK

 

Nasze usługi są świadczone bezpłatnie.

Finansowanie

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w instrumentach finansowych programów UE:

 • kredyty inwestycyjne,
 • kredyty obrotowe,
 • leasing,
 • pożyczki,
 • poręczenia kredytowe,
 • kredyty inwestycyjne,
 • finansowanie kapitałowe (przez fundusze venture capital).

Dla kogo?

Preferencyjne finansowanie jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, w tym:

 • dla rozpoczynających działalność,
 • dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców,
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż,
 • dla dużych firm.

Na co?

Środki mogą być wykorzystane m.in. na:

 • tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw,
 • działalność badawczo-innowacyjną,
 • zakup środków transportu,
 • finansowanie kontraktów.

Dlaczego?

Główne korzyści dla przedsiębiorców:

 • brak lub niższe wymagane zabezpieczenia,
 • brak lub niższy wymagany wkład własny,
 • dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej,
 • wyższa kwota, wydłużony okres finansowania,
 • obniżenie marży,
 • brak statusu i obciążeń pomocy publicznej,
 • finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek,
 • oferta łatwo dostępna (cała Polska, kilka tysięcy placówek),
 • duży wybór i szeroka gama uruchomionych instrumentów.

Aktualna oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna na stronie: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl/oferta

Ala ma kota...

Zakończenie testów Rejestru Usług Rozwojowych

Uprzejmie informujemy, że w wersji testowej Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) zamieszczonej pod adresem https://testrur.parp.gov.pl udostępniliśmy ostatni moduł systemu związany z zapisywaniem się na usługę i dokonywaniem oceny usług rozwojowych. Tym samym uruchomiliśmy trzeci i ostatni etap testowania systemu podczas którego można już w pełni przetestować wszystkie funkcjonalności Rejestru.

Proces testowania systemu RUR zostanie zakończony 31 lipca br.

Przed przystąpieniem do testowania zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją dla użytkowników RUR - część II pobierz plik  dotyczącą modułu usług rozwojowych, w tym zapisywania się na usługi i oceny usług rozwojowych.

Jednocześnie przypominamy, że dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe warunkiem przystąpienia do testowania modułu rejestracji usług i tym samym oceny usług jest akceptacja przez Administratora RUR karty podmiotu. Pracownicy PARP będą na bieżąco dokonywali akceptacji nowych kart podmiotu wprowadzonych do systemu. Akceptacja kart podmiotu dokonywana podczas testów nie ma charakteru weryfikacji merytorycznej. W związku z powyższym nie można jej uznać za wiążącą i jej wynik nie może stanowić w przyszłości podstawy do żadnych roszczeń wobec PARP.

Zachęcamy także do wprowadzania do systemu jedynie fikcyjnych danych. Jednocześnie informujemy, że wszystkie dane wprowadzone do wersji testowej systemu zostaną usunięte po zakończeniu testów.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania wersji testowej RUR można przesyłać jedynie za pośrednictwem dostępnego w systemie RUR formularza zgłaszania błędów

W zależności od wagi zgłoszonych uwag ostateczna wersja Rejestru Usług Rozwojowych może różnić się od udostępnionej wersji testowej.

Pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w testowaniu oraz zachęcić do dalszego zaangażowania w pracach nad udoskonaleniem systemu RUR.

Szwedzko-Polska Konferencja Kobiet Biznesu Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sztokholmie wraz z Zespołem Przedsiębiorczości przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Szwedzko-Polskim Forum Kobiet Biznesu organizowanym podczas Dni Polskich w Uppsali, w dniu 10 kwietnia 2008 roku.

Giełda kooperacyjna - Mediterranean Business Partneria Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z organizatorami tureckimi, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wielobranżowej giełdzie kooperacyjnej - Mediterranean Business Partneria, która odbędzie się w Antalii, Turcja, w dniach 15 - 16 maja 2008.
{readmore:więcej...}

PARP wspiera indywidualnych przedsiębiorców zainteresowanych ppp

Terminy naborów

 

więcej

 

 

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, ze zm.)

ogłasza II rundę naboru wniosków

w ramach IV edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami. Współpraca ta powinna dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem powinno być przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku.

Wsparcie w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego. Nie ma ograniczeń co do liczby składanych do PARP wniosków. Jeden przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów kilku wniosków projektowych, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe.

Dokumenty programu zostały zamieszczone w dziale Dokumentacja (link do dokumentów).

Całkowity budżet programu w 2015 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 2 000 000 zł. W ramach I rundy zostały złożone wnioski na kwotę 1 176 979,44 zł, która stanowi 58,85 % alokacji. Do wykorzystania w II rundzie naboru pozostaje 823 020,56 zł.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 6 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00:00. W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje kolejno dwie obowiązkowe czynności, tj.:

I. złożenie (zarejestrowanie) wniosku o udzielenie wsparcia po jego wypełnieniu i zablokowaniu po pozytywnej walidacji poprzez naciśnięcie przycisku „złóż wniosek” w Generatorze Wniosków (link) oraz

II. formalne potwierdzenie złożenia wniosku w ciągu 14 dni od dnia rejestracji wniosku w Generatorze Wniosków według jednego z poniżej opisanych sposobów, zgodnie z pkt. 9.3 Wytycznych dla Wnioskodawców

 • podpisanie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku z Generatora wniosków, a następnie przekazanie go w formie papierowej do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

lub

 • złożenie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP

lub

 • złożenie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu na adres skrzynki elektronicznej Programu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Formalne potwierdzenie złożenia wniosku powinno wpłynąć do PARP w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania wniosku w Generatorze wniosków. Jeżeli w ciągu 14 dni formalne potwierdzenie złożenia wniosku nie wpłynie do PARP, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie.

Sposób uzupełniania braków formalnych oraz poprawiania oczywistych pomyłek we wniosku o udzielenie wsparcia został zawarty w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Dokumentacja dla programu Wsparcie na uzyskanie grantu (link)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Pomocy PARP (link)
lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przykłady międzynarodowych programów innowacyjnych:

 • Horyzont 2020,
 • 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,
 • Eureka (Eurostars) 2007-2013,
 • Eranet Cornet II,
 • Inicjatywa Cornet,
 • Eranet Erasme2,
 • Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,
 • Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • CELTIC/EUREKA,
 • Leonardo da Vinci – Rozwój innowacji,
 • Knowledge Partneship,
 • Program Wspólny AAL (Ambient Assisted Living),
 • “Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and Other Security-Related Risks” 2007-2013 (CIPS Programme),
 • EDA Defence R&T Joint Investment Programme on Force Protection (JIP-FP),
 • Polsko-Norweska Współpraca Badawcza,
 • ERA-MIN,
 • ERA-Net Eco-Innovera,
 • POLLUX,
 • międzynarodowe projekty badawcze " Small-scale heat and power production from solid biomass",
 • SOLAR-ERA.NET,
 • Interreg Baltic Sea Region Programme,
 • Polsko-Szwajcarski Program Badawczy,
 • Green Industry Innovation.

Przykłady programów, które nie spełniają wymogów międzynarodowego programu innowacyjnego:

 • Program Leonardo da Vinci - Projekty transferu innowacji (zakłada transfer istniejących technologii),
 • Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji - ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP, w tym komponent EIP - Instrumenty Pozafinansowe (zakłada tylko promowanie, a nie prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych),
 • eContentplus (jego realizacja rozpoczęła się w 2005 r.),
 • INTERREG IVC (jego celem nie jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, a przedsiębiorcy i stowarzyszenia przedsiębiorców są niekwalifikowanymi partnerami w projektach),
 • Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja ENPI 2007-2013 (mali i średni przedsiębiorcy nie mogą być partnerami w projektach dofinansowanych z tego programu, a celem programu nie są badania naukowe lub prace rozwojowe),
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, za wyjątkiem Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej i Green Industry Innovation (wśród celów programów nie przewidziano badań naukowych i prac rozwojowych przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi lub innymi przedsiębiorcami),
 • Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (konkurs nie zakłada współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub innymi przedsiębiorcami),
 • GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm (wśród celów programów nie przewidziano badań naukowych i prac rozwojowych, lecz jedynie ich komercjalizację),
 • Interreg Central Europe Cooperation Programme (celem programu nie jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych),
 • COSME Cluster Go International (program nie zakłada badań naukowych i prac rozwojowych),
 • Erasmus for young enterpreneurs (brak badań naukowych lub prac rozwojowych).

W przypadku wątpliwości, czy dany program spełnia kryteria międzynarodowego programu innowacyjnego, kwalifikowanego w programie Wsparcie na uzyskanie grantu, prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

Wsparcie na uzyskanie Grantu - Dokumentacja w 2015 r. - II runda

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik

Zestawienie załączników wymaganych do udzielenia wsparcia pobierz plik

Wzór certyfikatu biegłego rewidenta w przypadku samodzielnego przygotowania wniosku projektowego przez Wnioskodawcę pobierz plik

Wzór certyfikatu biegłego rewidenta w przypadku zlecenia przez Wnioskodawcę przygotowania wniosku projektowego osobom fizycznym,przedsiębiorcom lub jednostkom naukowym  pobierz plik

Formularz de minimis pobierz plik, pobierz plik 

Wzór formalnego potwierdzenia złożenia wniosku pobierz plik

Wzór wycofania złożenia wniosku pobierz plik

Arkusz oceny pobierz plik

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik

Załącznik A do umowy pobierz plik

Załącznik B do umowy pobierz plik

Wzór deklaracji o niekaralności dla osób fizycznych pobierz plik

Wzór deklaracji o niekaralności dla osób prawnych pobierz plik

Wzór oświadczenia o braku zakazu sądowego w zakresie korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi pobierz plik

Wzór sprawozdania z realizacji międzynarodowego projektu innowacyjnego na podstawie wniosku projektowego pobierz plik

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarkiw sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (opracowany tekst jednolity rozporządzenia według stanu na dzień 19.11.2014 r., nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby wnioskodawców i beneficjentów) pobierz plik

 

 


 

Przetarg - EXPO 2008 w Saragossie Przetarg nieograniczony na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej i public relations udziału Polski w wystawie EXPO 2008 w Saragossie.

   granty2.pngDownload this file (granty2.png).png12 kB pobierz

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych.

więcej

Poniżej prezentujemy dane dotyczące kwot i liczby podpisanych umów z Beneficjentami oraz zakwalifikowanych wydatków w podziale na programy operacyjne oraz poszczególne działania.

Stan na dzień 28 lutego 2015 r.

więcej

 

 

TAFTIE (pobierz ulotkę)

 

więcej