Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już po raz trzeci jest aktywnym uczestnikiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego(European Economic Congress – EEC). Edycja 2011 od 16 maja odbywa się w Katowicach.

Kongres w ciągu zaledwie trzech lat stał się ważną imprezą gospodarczą w Europie Środkowej. W trzydniowym cyklu ponad stu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, bierze udział 4500 gości z Polski i z zagranicy, w tym kilkuset panelistów. Szefem Rady Programowej Kongresu jest, jak co roku, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

 

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 17 maja br. wzięła udział w panelu Kapitał dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dyskusja dotyczyła kondycji sektora i barier rozwoju małej przedsiębiorczości oraz możliwości finansowania projektów innowacyjnych w małych i średnich firmach w ramach programów UE. W dyskusji uczestniczyli ponadto (alfabetycznie): Joanna Dąbrowska – Ekspert, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP) dla Polskiego Rynku Finansoweg; Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Rafał Kozłowski – Dyrektor, Centrum Bankowości Biznesowej, Bank Zachodni WBK SA; Adam Łącki – Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA; Richard Mbewe – Ekonomista; Grzegorz Pędras – Prezes Zarządu, Secus Asset Management SA; Waldemar Sokołowski – Prezes, Rzetelna Firma Sp. z o.o.; Emil Stępień – Zastępca Dyrektora, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Moderatorem sesji był Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu, DGA SA.

Podczas panelu Prezes PARP omówiła stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz rolę sektora dla rozwoju gospodarczego kraju (67% PKB generowane jest przez sektor MSP a zatrudnione w nim jest 96% osób aktywnych zawodowo).

Poinformowała także o działaniach PARP stymulujących wzrost innowacyjności polskich MSP – tych związanych głównie z dofinansowaniem innowacyjnych projektów w ramach PO IG oraz działaniami  o charakterze doradczo- informacyjnych dla przedsiębiorców (KSU, Akademia PARP, w ramach sieci Enterprise Europe Network oraz  Informatorium PARP).

Wskazała na istotną rolę administracji publicznej w kreowaniu   korzystnych warunków dla rozwoju sektora MSP poprzez kreowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu bieżące likwidowanie barier i ograniczeń finansowo-legislacyjnych  hamujących rozwój polskich MSP. Odnosząc się do tematu perspektyw dla rozwoju sektora MSP w Polsce, Prezes PARP poinformowała, że jednym z głównych obszarów, na którym skoncentruje się Agencja w swoich działaniach będzie zwiększenie przeżywalności polskich MSP.

- Za pomocą prowadzonych w PARP analiz i ewaluacji będziemy proponować konkretne rozwiązania  dla sektora MSP, mające zapewnić efektywność ekonomiczna ich funkcjonowania, wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności rynkowej - powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak.

EKG   EKG   EKG

16 maja, w panelu Klastry – sposób na innowacyjny wzrost w gospodarce wzięła udział Joanna Podgórska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP.

W dyskusji uczestniczyli ponadto (alfabetycznie): Tadeusz Adamski – Dyrektor, Wydział Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki., Krystyna Czaplicka-Kolarz – Kierownik Projektu, Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych; Steve Fenning – Prezes, BioValley Deutschland e.V.; Zbigniew Kamieński – Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki; Jan Kiciński – Przewodniczący, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny; Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, Avio Polska Sp. z o.o.; Michel Morant – Prezes Zarządu, ProTon Europe; Dionizy Smoleń – Menedżer w Dziale Konsultingu, Deloitte; Tomasz Szmuc – Przewodniczący, Rada Partnerów, Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych; Elwira Waszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych; Adam Witek – Wiceprezydent Elbląga; Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA; Eugeniusz Wycisło – Prezes Zarządu, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA. Moderatorami sesji byli Luk Palmen – Prezes Zarządu, InnoCo Sp. z o.o. i Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu, DGA SA

Sala wypełniona po brzegi była dowodem na ważkość poruszanego tematu - przy stole siedzieli przedstawiciele nie tylko klastrów, czy inicjatyw klastrowych, ale także kluczowych instytucji odpowiedzialnych za politykę klastrową, z ministrem Rafałem Banakiem na czele, a licznie zgromadzeni  uczestnicy sesji aktywnie włączali się w dyskurs o aktualnej i przyszłej sytuacji klastrów w Polsce.

Jak podkreślił gość specjalny panelu, Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie, rząd będzie kontynuował działania, które efektywnie wspierają klastry, postrzegając je jako modele nowoczesnej gospodarki, sposób na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki oraz koło zamachowe rozwoju regionalnego

Podbudową do dyskusji panelowej była prezentacja najważniejszych wyników badania PARP dotyczącego benchmarkingu klastrów w Polsce przeprowadzonego w 2010 roku. Badanie PARP daje m.in. odpowiedź nt. stanu i kondycji polskich klastrów, wskazując jednocześnie na niezbędne obszary wsparcia. Z badania wypływają także liczne rekomendacje nie tylko dla koordynatorów/ animatorów klastrów, ale także dla władz szczebla regionalnego i centralnego. Dalsze wystąpienia m. in. Tadeusza Adamskiego, Dyrektora Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, czy też Joanny Podgórskiej z Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP  były dowodem na to, że podmioty odpowiedzialne za kształtowanie polityki klastrowej poważnie potraktowały rekomendacje wypływające z badania benchmarkingu klastrów. Całość badania dostępna jest na Portalu Innowacji (link)

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją, która obecnie ma najbogatszą i kompleksową ofertę dla klastrów w Polsce. PARP oferuje bezpośrednie wsparcie, także na inwestycje i działania B+R w klastrach (działnie 5.1 PO IG, działanie 1.4 PO RPW). To PARP prowadzi szkolenia i doradztwo dla członków i koordynatorów/ animatorów klastrów (m.in. projekt Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw 2.1.3 PO KL – projekt systemowy). Także PARP zajmuje się szeroką promocją, informacją i upowszechnianiem tematyki klastrowej i samych klastrów (m.in. Portal Innowacji, publikacje, projekt „Polskie klastry i polityka klastrowa 2.1.3. PO KL – projekty systemowy).

id: 21397