Nabór ekspertów

14 lutego 2018 r. został wznowiony nabór ekspertów zaangażowanych w wybór projektów do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 w ramach programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Wiedza Edukacja Rozwój.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Zmiany w zasadach współpracy

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) z dnia 7 lipca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła nowy regulamin naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami. Zmiany polegają m. in. na wprowadzeniu:

 • elektronicznego naboru wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów poprzez lokalny system informatyczny PARP,
 • prostszych zasad naboru wniosków,
 • rozszerzenia zakresu zadań ekspertów o zadania związane z realizacją praw i obowiązków PARP wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu,
 • nowych zasad oceny pracy eksperta,
 • nowej umowy ramowej zawierającej regulacje współpracy kandydata na eksperta z PARP.

Wykazy kandydatów na ekspertów

 

Poniżej zamieszczamy Wykazy kandydatów na ekspertów w procesie wyboru projektów do dofinansowania w POIR, POPW, POWER na lata 2014 - 2020 oddzielnie dla każdego Programu Operacyjnego. Wykazy będą aktualizowane na bieżąco, po zakończeniu weryfikacji aplikacji pod względem formalnym, merytorycznym i/lub zaliczeniu szkoleń poświadczonych certyfikatem POWER.


 Wykazy kandydatów na ekspertów
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POIRDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW POIR-35 20180214.pdf).pdf679 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POPWDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW POPW-34 20180214.pdf).pdf672 kB pobierz
   WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWERDownload this file (WYKAZ KANDYDATÓW POWER-27 20180214.pdf).pdf597 kB pobierz

 Regulamin naboru kandydatów na ekspertów
   Regulamin naboru obowiązujący od 14.02.2018Download this file (Regulamin naboru obowiązujący od 14.02.2018.pdf).pdf676 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów
   Załącznik nr 1 Spis dziedzinDownload this file (Załącznik nr 1 Spis dziedzin.pdf).pdf402 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór umowy ramowej Download this file (Załącznik nr 2 Wzór umowy ramowej.pdf).pdf484 kB pobierz
   Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie o znajomości przepisów o ochronie danych Download this file (Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie w sprawie znajomości przepisów o ochoronie danych osobowych.docx).docx40 kB pobierz
   Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenia Eksperta dla celów podatkowychDownload this file (Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenia Eksperta dla celów podatkowych.docx).docx40 kB pobierz
   Załącznik nr 4 do umowy Oświadczenie Eksperta o statusie ewidencyjnymDownload this file (Załącznik nr 4 do umowy Oświadczenie Eksperta o statusie ewidencyjnym.docx).docx40 kB pobierz
   Załącznik nr 5 do umowy Wzór protokołu odbioru ZleceniaDownload this file (Załącznik nr 5 do umowy Wzór protokołu odbioru Zlecenia.docx).docx45 kB pobierz
   Załącznik nr 6 do umowy Wzór rachunkuDownload this file (Załącznik nr 6 do umowy Wzór rachunku.doc).doc51 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Wzory oświadczeń zobowiązanie kandydata na ekspertaDownload this file (Załącznik nr 3 Wzory oświadczeń zobowiązanie kandydata na eksperta.docx).docx47 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wykaz zadań oraz stawki wynagrodzenia ekspertówDownload this file (Załącznik nr 4 Wykaz zadań oraz stawki wynagrodzenia ekspertów.pdf).pdf281 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronnościDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności, dot. wykonywania zadań związanych z udziałem w wyborze projektów do dofinansowania.docx).docx48 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności i poufnościDownload this file (Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności i poufności, dot. wykonywania zadań wynikających z umowy o dofinansowanie.docx).docx47 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Kryteria oceny pracy ekspertaDownload this file (Załącznik nr 7 Kryteria oceny pracy eksperta.xlsx).xlsx29 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania arkusza oceny pracy ekspertaDownload this file (Instrukcja wypełniania arkusza oceny pracy eksperta.pdf).pdf343 kB pobierz

 Widok wniosku
   Widok wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertówDownload this file (Widok wniosku.pdf).pdf383 kB pobierz

 Archiwum
   Archiwum naboru wniosków o umieszczenie w wykazach kandydatów na ekspertówAccess this URL (https://www.parp.gov.pl/48418).84180.2 kB pobierz
id: 49975