Dzięki blisko 104,6 mln zł Olsztyn rozwinie ekologiczny transport miejski. Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 14 grudnia między PARP, a miastem Olsztyn. W wydarzeniu wzięli udział: wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki oraz wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak.

Ubiegłe miesiące poświęciliśmy intensywnym pracom nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dziś pokazujemy kolejne inwestycje, które służą jej realizacji. Podpisana dziś umowa dopełni rozwój ekologicznego transportu miejskiego w Olsztynie, dzięki czemu poprawi się nie tylko komfort podróżowania ale i stan środowiska w mieście – podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki.
Podobnie, jak w ubiegłych latach, fundusze z ponadregionalnego programu dla Polski Wschodniej przeznaczone są na rozwój transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i otaczających je obszarach. Nowym inwestycjom POPW, na które przeznaczono łącznie 440 mln euro, towarzyszy bardziej kompleksowe podejście.
Koncentrujemy się na znacznie szerszym oddziaływaniu projektów rozwijających transport miejski. Rozpatrujemy je nie tylko przez pryzmat inwestycji w infrastrukturę, ale też m.in. przez poprawę poziomu życia mieszkańców i jakości środowiska. Patrzymy na transport publiczny jako na ważny czynnik miastotwórczy, mający bardzo duży wpływ na jego społeczno-gospodarczą atrakcyjność – wyjaśnił wiceminister Adam Hamryszczak.
Inwestycje Programu Polska Wschodnia w transport miejski na obszarze stolic województw i ich otoczeniu sprawią, że komunikacja będzie bardziej ekologiczna, lepiej przystosowana do potrzeb, a tym samym bardziej atrakcyjna dla wszystkich użytkowników. Lepiej uporządkowana przestrzeń miejska ułatwi poruszanie się po niej, wykorzystując różne formy transportu – rowery, autobusy, tramwaje, trolejbusy, a także komunikację dalekobieżną. Nie bez znaczenia jest także wykorzystanie możliwości narzędzi informatycznych (ITS – systemy sterowania ruchem, informacja pasażerska, e-bilety).
- Olsztyn aspiruje do miana nowoczesnej aglomeracji. Jest ważnym ośrodkiem ekonomicznym, akademickim oraz kulturalnym północno-wschodniej Polski. Dotychczasowa współpraca miasta z PARP pozwoliła przywrócić mieszkańcom komunikację tramwajową. Realizacja kolejnej umowy zwiększy komfort korzystania z transportu publicznego, pozwoli skrócić czas podróży i poprawi bezpieczeństwo ruchu – mówi Marcin Szyguła, zastępca prezesa PARP.

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności
Beneficjent: Gmina Olsztyn
Wartość inwestycji: blisko 104,6 mln zł
Dofinansowanie UE: ponad 86,4 mln zł

W ramach projektu zaplanowano budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP i PKS, przebudowę i budowę układu ulicznego w centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba oraz ul. Partyzantów) z nadaniem priorytetu komunikacji miejskiej (buspasy), zakup taboru tramwajowego. Zostanie rozbudowany system ITS oraz rozbudowę systemu komunikacji dróg rowerowych w Olsztynie.

Dzięki inwestycji wzrośnie atrakcyjność transportu zbiorowego w Olsztynie i otaczającym go obszarze, przez co zwiększy się jego wykorzystanie. Projekt przyczyni się do:
-integracji funkcjonujących w pobliżu Dworca PKP i PKS różnych form transportu, co usprawni także połączenie Olsztyna z otaczającym go obszarem;
-upłynnienia ruchu w zatłoczonych obszarach miasta poprzez uprzywilejowanie transportu zbiorowego;
-rozwijania tzw. łańcuchów ekomobilności (integracja transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego);
- skrócenia czasu podróży komunikacją miejską i poprawy bezpieczeństwa ruchu;
- poprawy dostępności centrum Olsztyna dla komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego;
- lepszego wykorzystania przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu planowane jest w 2018 r.

Autor zdjęć: B. Kosiński, MR

id: 49383