Next Step Poland* to projekt, którego celem jest rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji w Polsce poprzez wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie standardów działań 3 instytucji rozwojowych z wykorzystaniem doświadczeń partnera ponadnarodowego.

Będzie realizowany do 31 sierpnia 2021 r. we współpracy z instytucjami rozwojowymi odpowiedzialnymi za innowacje, wspieranie inicjatyw gospodarczych, sieciowanie, realizację działań pro-biznesowych oraz finansowych o charakterze innowacyjnym w ramach ekosystemu innowacyjności kraju: Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (PFR), Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A (PAIH) oraz partnerem ponadnarodowym - Fraunhofer IMW. Efektem współpracy partnerskiej w ramach projektu o nowatorskim charakterze będzie wypracowanie dobrych praktyk - Next Step Poland Guidebook.

* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV. Osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość dofinansowania ze środków UE 5 818 862,41 zł; całkowita wartość projektu: 5 998 827,23 zł.

 

 

 

 

id: 49836