W Regulaminach konkursów w ramach działań 1.3.1, 1.4 oraz 2.2 PO PW doprecyzowaniu uległy zapisy §9 Zasady dokonywania oceny formalnej w zakresie podania do publicznej wiadomości wyników oceny formalnej.

W Regulaminach konkursów w ramach poddziałań 1.3.1 oraz 1.4 PO PW w §10 Zasady dokonywania oceny merytorycznej wprowadzono zmiany odnośnie do sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy PARP a wnioskodawcą, w zakresie wyrażenia zgodny na korektę budżetu rekomendowaną przez KOP.
Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.
Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja do poddziałania 1.3.1

Pełna dokumentacja do poddziałania 1.4

Pełna dokumentacja do poddziałania 2.2

 

id: 48695