Informacje o programie
(szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie programu)
 
Nabór wniosków zakończony
 
Dla kogo?
Projekty pilotażowe na wsparcie na rozwój klastra były przeznaczone dla fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub organizacji przedsiębiorców.
 
Na co?
Podmioty uprawnione do składania wniosków w ramach programu pilotażowego wsparcie na rozwój klastra, mogły składać projekty na współpracę krajową lub międzynarodową klastra, promocję, doskonalenie kwalifikacji koordynatora klastra lub podmiotów funkcjonujących w ramach klastra oraz działania zwiększające innowacyjność klastra.
 
Terminy: 
Wnioski o dofinansowanie można było składać od 22 sierpnia 2007 roku do 21 września 2007 roku. Do tego czasu do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, znajdującej się przy ulicy Pańskiej 81/83 w Warszawie, złożono 49 wniosków. Termin ostatecznego finansowego rozliczenia końcowego upływa 30 listopada 2007 r.

Opis programu

O wsparcie na rozwój klastra, mógł ubiegać się tzw. koordynator klastra. Koordynatorem klastra mogła być osoba prawna działająca jako fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub organizacja przedsiębiorców działającą na podstawie:

  1. ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.),

której podstawowym przedmiotem działalności była realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, szkołami lub organami administracji samorządowej.

Ponadto koordynator klastra powinien: mieć siedzibę na terytorium Polski, nie mógł działać dla zysku lub musiał przeznaczać zysk na cele związane z zadaniami PARP, musiał posiadać doświadczenie w zakresie zarządzania klastrem i doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów klastra; powinien też dysponować odpowiednimi zasobami kadrowymi.

Członkami klastra były podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego oraz co najmniej 10 przedsiębiorców wykonujących działalność na terenie jednego lub kilku województw w tej samej lub pokrewnej branży. Co najmniej 50% podmiotów funkcjonujących w ramach klastra to przedsiębiorcy. Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców funkcjonujących w ramach klastra stanowiło dla tych przedsiębiorców pomoc de minimis i było udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Cele programu

Celem programu był rozwój i wzmocnienie konkurencyjności istniejących struktur klastrowych, które w sposób pośredni lub bezpośredni miały wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego regionu.

Wartość wsparcia

Kwota wsparcia na rozwój klastra nie mogła być niższa niż 150 000,00 zł oraz nie mogła przekroczyć 550 000,00 zł. Wielkość wsparcia na rozwój klastra nie mogła przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pozostałe 5% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowiło finansowy wkład własny Wnioskodawcy. Koordynator klastra mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia na rozwój klastra.

 

id: 1216