Informacje o programie
(szczegółowe informacje zawarte są w wytycznych do programu)
 
Nabór wniosków zakończony

Dla kogo?
Projekty pilotażowe na wsparcie dla technostarterów były przeznaczone dla:

I etap - dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług:  

 a) doradczych o charakterze ogólnym
 b) doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz
 c) informacyjnych

II etap - dla osób, które planowały podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego były twórcami lub do którego posiadały prawa.

Na co?
Podmioty uprawnione do składania wniosków w ramach programu wsparcia dla technostarterów mogły składać projekty na: 

I etap - dofinansowanie działalności doradczej i analitycznej innowacyjnych pomysłów.
II etap - na rozpoczęcie działalności innowacyjnej.

Terminy:
Wnioski o dofinansowanie można było składać od 22 sierpnia 2007 roku do 21 września 2007 roku. Łącznie, w ramach programu wsparcia dla technostarterów złożono 44 wnioski.

Opis programu

Program Wsparcia dla technostarterów miał na celu wzrost liczby nowo tworzonych innowacyjnych przedsiębiorstw. Kierowany był do osób, które planowały podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego były twórcami, lub do którego posiadały prawa.

Pod pojęciem technostartera należy rozumieć przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą na terenie parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości oraz zamierza podjąć działalność innowacyjną zgodnie z biznes planem opracowanym przez ośrodek KSU w ramach usług objętych wsparciem w tym działaniu.

Z programu mogły skorzystać osoby z innowacyjnym pomysłem, przedsiębiorcze, zdecydowane, bazujące na szczegółowej wiedzy o nowych procesach i technologiach oraz osobistym przekonaniu o sukcesie nowo tworzonej firmy. Wsparcie stanowiło pomoc de minimis i było udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Kto skorzysta z programu

Realizacja projektów, których pomysłodawcami były osoby podejmujące działalność gospodarczą o charakterze innowacyjnym oraz technostarterzy, była objęta dwuetapowym wsparciem.

W I etapie wsparcie udzielane było ośrodkowi KSU świadczącemu usługi doradcze lub informacyjne w zakresie podejmowania działalności innowacyjnej. Ośrodek finansował sporządzenie analiz innowacyjnego pomysłu w zakresie: badania prawa własności przemysłowej, biznesplanu wraz z analizą rynku i potencjału rynkowego innowacyjnego rozwiązania. Wybrany ośrodek doradzał, gdzie ulokować siedzibę przedsiębiorstwa oraz pomagał w rejestracji działalności gospodarczej. Wykonane opracowania stały się własnością technostartera.

W II etapie wsparcie było udzielane bezpośrednio technostarterom - w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności innowacyjnej.

Dotacje były udzielane także ośrodkom KSU na świadczenie bezpłatnych usług doradczych związanych z bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla technostartera, który uzyskał wsparcie z tego programu.

Wartość dofinansowania

Wymagano minimalnego wkładu finansowego w wysokości 500 zł. Pomoc finansowa udzielana była technostarterowi (już przedsiębiorcy) równolegle:
a) na zakup wyposażenia oraz usług - nie więcej niż 180 tys. zł (nie mniej niż 50 tys. zł), do 90 proc. kosztów kwalifikowanych,
b) jako bezpłatna pomoc merytoryczna w zakresie prowadzonej przez technostartera bieżącej działalności gospodarczej (tzw. coaching), w formie finansowania kosztów usług, świadczonych przez ośrodek KSU na rzecz technostartera, maksymalnie przez okres 6 miesięcy.

Terminy

Ostateczny termin przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia upłynął w dniu 21 września 2007 r. Do tego czasu do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, znajdującej się przy ulicy Pańskiej 81/83 w Warszawie, złożono 44 wnioski. Termin ostatecznego finansowego rozliczenia końcowego upływa 30 listopada 2007 r., o godzinie 15.00.

id: 1215