Informacje o programie
(szczegółowe informacje zawarte są w Wytycznych dla wnioskodawców)
 
Nabór wniosków zakończony 
 

Dla kogo?
mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na co?
wyłącznie na pokrycie kosztów opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej.

Budżet programu
Budżet Programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej" wynosi 500 tys. PLN. 

Terminy:
Wnioski o dofinansowanie można składać na bieżąco w trybie ciągłym od dnia 22 sierpnia 2007 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2007 roku, o godzinie 16.00.

Opis programu
O wsparcie na ochronę własności przemysłowej mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie na ochronę własności przemysłowej stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Cele wsparcia
Wsparcie wyłącznie na pokrycie kosztów opłat urzędowych, poniesionych przez wnioskodawcę najwcześniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia jego złożenia, związanych ze zgłoszeniem:

  • wynalazku,
  • wzoru użytkowego,
  • wzoru przemysłowego,
  • znaku towarowego

do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej.

UWAGA!
W ramach Programu nie można uzyskać wsparcia na pokrycie kosztów opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w celu uzyskania ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wartość wsparcia
Kwota wsparcia na ochronę własności przemysłowej nie może być niższa niż 4 000 PLN na jeden wniosek o udzielenie wsparcia. Nie ma ograniczeń co do liczby wniosków składanych przez przedsiębiorcę w ramach programu, o ile każdy ze składanych wniosków spełnia kryteria Programu oraz obejmuje inne wydatki kwalifikowane lub inne przedmioty zgłoszenia.

Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


id: 1217