Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Realizującej dla Projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Cel główny projektu to wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB, ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). Projekt ma również na celu promocję przedsiębiorców społecznie odpowiedzialnych w działaniach samorządów skierowanych na rozwój przedsiębiorczości i inwestycji oraz ma zachęcać do wdrażania idei CSR przez realizację pilotażowych projektów przez MŚP.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i składa się z 3 komponentów. Komponent 1 obejmuje budowę kompetencji w dziedzinie CSR przez m.in. spotkania informacyjne dla przedstawicieli MŚP oraz szkolenia dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i COIE. Spotkania informacyjne i szkolenia planowane są w każdym z 16 województw.

Kolejny komponent to pomoc we wdrażaniu rozwiązań CSR przez realizację pilotażowych projektów MŚP. W tym celu w projekcie zaplanowano organizację konkursu dla MŚP, w którym przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu działań CSR powiązanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Konkurs dla MŚP jest największym pod względem wartości działaniem w ramach projektu.

Komponent 3 ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk i działania komunikacyjne na temat rezultatów projektów wdrożonych przez MŚP.

Ramy programowe

Projekt: Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Obszar priorytetowy: Sektor prywatny

Obszar tematyczny: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar geograficzny: Projekt ogólnopolski

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu

Jak wykazują badania, działania związane z odpowiedzialnością społeczną są uzasadnione biznesowo, gdyż przekładają się na budowanie przewagi konkurencyjnej. Podstawowe korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwa wdrażające idee społecznej odpowiedzialności to przede wszystkim: wzrost innowacyjności i adaptacyjności, ograniczenie kosztów związane z wprowadzeniem rozwiązań proekologicznych, poprawa reputacji, zwiększona motywacja i satysfakcja pracowników. Z punktu widzenia administracji państwowej, podejmowanie przez firmy działań w zakresie społecznej odpowiedzialności przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego, lepszego wykorzystania zasobów, ochrony środowiska, tworzenia większej liczby stabilnych miejsc pracy, budowania nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki.

 

Cel Projektu

Cel główny projektu to upowszechnienie idei CSR wśród przedstawicieli MŚP, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) w celu promocji przedsiębiorców społecznie odpowiedzialnych w działaniach samorządów skierowanych na rozwój przedsiębiorczości i inwestycji.

Projekt ma również zachęcić do wdrażania idei CSR dzięki realizacji pilotażowych projektów przez MŚP.

 

Etapy realizacji Projektu

Projekt będzie miał zasięg ogólnopolski i składał się będzie z następujących 3 Komponentów:

Komponent 1 - budowa kompetencji przedstawicieli regionów (Urzędów Marszałkowskich i  Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera) oraz MŚP w dziedzinie CSR poprzez działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne dotyczące koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Spotkania informacyjne i szkolenia planowane są w każdym z 16 województw. W rezultacie przeszkolonych zostanie około 240 przedstawicieli UM i COIE, w spotkaniach informacyjnych zaplanowano udział 480 przedstawicieli MŚP.

Komponent 2 - pomoc we wdrażaniu rozwiązań CSR poprzez dofinansowanie pilotażowych projektów MŚP. W ramach Komponentu 2 zaplanowano organizację konkursu dla MŚP, w którym przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu działań CSR powiązanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, wpisujących się w co najmniej jeden z następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z pracownikami firmy, zaangażowanie społeczne. Maksymalne dofinansowanie dla jednego MŚP wynosi 100 tys. zł, przy całkowitej kwocie alokacji na konkurs rzędu 9,7 mln zł.

Komponent 3 - upowszechnienie dobrych praktyk i działania komunikacyjne na temat rezultatów projektu, w szczególności projektów MŚP wdrożonych w Komponencie 2. W ramach Komponentu 3 zaplanowane zostało badanie ewaluacyjne, wybór najlepszych praktyk z każdego województwa i ich upowszechnienie m.in. w formie publikacji.

 

Harmonogram projektu

 • spotkania informacyjne, szkolenia – II/III kawartał 2012
 • ogłoszenie I rundy konkursu dla MŚP – I kwartał 2013
 • ogłoszenie II rundy konkursu dla MŚP – IV kwartał 2013
 • realizacja projektów MŚP z I i II rundy konkursu – 2013-2014
 • ewaluacja, upowszechnienie dobrych praktyk – 2015
 • ogłoszenie III rundy konkursu - grudzień 2015/styczeń 2016
 • realizacja projektów MŚP z III rundy konkursu - I-III kwartał 2016
 • upowszechnienie dobrych praktyk - IV kwartał 2016

 

Rezultaty Projektu

Planowane rezultaty Projektu to:

 • wzrost świadomości i wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i koncepcji CSR wśród beneficjentów Projektu,
 • wzrost konkurencyjności MŚP poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych i eko-wydajnych,
 • wzmocnienie roli COIE w regionach poprzez stworzenie sieci wykwalifikowanych regionalnych ekspertów w dziedzinie CSR, zdolnych doradzać MŚP.

 

Wartość projektu: 4 866 117 CHF tj. 13 829 503 PLN

 

Kontakt

Zachęcamy do przesyłania wszelkich pytań lub uwag dotyczących Projektu e-mailem na adres: csr[at]parp.gov.pl

Panel doradcy CSR

 

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajduje się na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland.

 

id: 49871