Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych
Autor: Piotr Tamowicz, Michał Przybyłowski

Działanie 3.3 – „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” stanowi jeden z trzech komponentów współtworzących priorytet III Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Działanie 3.3 zostało zaprojektowane jako element dopełniający interwencję publiczną ukierunkowaną między innymi na stworzenie sieci inwestorów zalążkowych (działanie 3.1 – Inicjowanie działalności innowacyjnej) oraz wzrost podaży kapitału na rynku inwestycji venture capital (działanie 3.2 – Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka).

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki ewaluacji tematycznej mającej na celu ocenę użyteczności i funkcjonalności wsparcia publicznego. Pod względem podmiotowym ewaluacja objęła dwa odrębne poddziałania wraz z właściwymi sobie grupami beneficjentów: poddziałanie 3.3.1 skierowane do instytucji otoczenia biznesu (wsparcie na projekty związane z rozwojem i promocją rynku aniołów biznesu oraz gotowości inwestycyjnej; intensywność wsparcia do 100% wydatków kwalifikowanych) oraz poddziałanie 3.3.2 adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw (wsparcie na zakup usług doradczych, mających na celu pozyskanie finansowania udziałowego; intensywność wsparcia do 50% wydatków kwalifikowanych). Do zbierania informacji wykorzystano technikę wywiadów indywidualnych (face-to-face oraz telefonicznych). Dodatkowo przeprowadzona została obszerna kwerenda wtórnych źródeł informacji (desk research).


Spis treści

I. Metodologia

II. Ogólna charakterystyka działania 3.3 PO IG

III. Polityka publiczna wobec rynku prywatnych inwestycji kapitałowych – doświadczenia zagraniczne

IV. Ewaluacja działań

V. Działanie 3.3 PO IG – syntetyczna ocena modelu

VI. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2009 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Start-up
Data publikacji: 29.05.2009 13:12 Data wytworzenia: 29.05.2009 13:12 Data modyfikacji: 08.05.2017 13:15
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera