Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce
Autor: Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński

Celem badania kondycji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw przez PARP jest ujawnianie symptomów pogarszającej się ich sytuacji ekonomiczno–finansowej, wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością . Dla potrzeb identyfikacji stanu przedsiębiorstw wykorzystano modele predykcyjne, opisujące związek między wielowymia-rowym stanem wskaźników opisujących kondycję ekonomiczno–finansową przedsiębiorstw a prawdopodobieństwem ich upadłości.


Spis treści

I. SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1.1. ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – BIEŻĄCY OKRES ANALIZY I OCZEKIWANE ZMIAN
1.2. CHARAKTERYSTYKA ZBIOROWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
1.3. POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW
1.4. POTENCJAŁ EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTW
1.5. EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
1.6. ZAGROŻENIE UPADŁOŚCIĄ W DZIAŁACH PKD
1.7. ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
II. RAPORT Z BADAŃ W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
1. CEL I PRZEDMIOT BADAŃ W ZAKRESIE SWO W OBSZARZE MIKROEKONOMICZNYM
2. ANALIZA STANU I ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ
2.1. WIODĄCE KIERUNKI ZMIAN STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
2.2. ZAGROŻENIE W UJĘCIU OCENY POZIOMU OGÓLNEGO  – PROGNOZY I SCENARIUSZE
2.3. ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ W UJĘCIU RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI
2.4. ANALIZA ZAGROŻENIA W UJĘCIU WIODĄCYCH SEKCJI PKD
2.5. ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ – ANALIZA WEDŁUG KLAS PRZEDSIĘBIORSTW
2.5.1. Przedsiębiorstwa małe
2.5.2. Przedsiębiorstwa średnie
2.5.3. Przedsiębiorstwa duże
2.6. ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG DZIAŁÓW PKD
2.6.1. Przedsiębiorstwa ogółem 
2.6.2. Przedsiębiorstwa małe
2.6.3. Przedsiębiorstwa średnie
2.6.4. Przedsiębiorstwa duże
2.6.5. Charakterystyka wybranych obszarów zagrożenia upadłością – działy PKD
2.7. ANALIZA ZMIAN STANU ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW UPADŁOŚCIĄ  W UJĘCIU REGIONALNYM 
3. ANALIZA ZJAWISKA UPADŁOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE

Rok wydania: 2016 ISBN: 978-83-7633-342-7 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 22.06.2016 14:17 Data wytworzenia: 22.06.2016 14:17 Data modyfikacji: 12.07.2017 11:56
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera