Ewaluacja poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 SPO WKP
Autor: Praca zbiorowa

Niniejszy raport stanowi podsumowanie wyników I etapu ewaluacji działania 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Badanie obejmowało dwa poddziałania: 1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych oraz 1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych.

Problematyka i zakres oceny przedstawione w raporcie obejmują podsumowanie poddziałań, których celem było ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Powiększenie kapitału funduszy mikropożyczkowych oraz poręczeń kredytowych dzięki środkom programu miało umożliwić wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP, funkcjonujących na terenie Polski. Beneficjentami poddziałań były regionalne i lokalne fundusze mikropożyczkowe oraz regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych.

Badanie zostało zrealizowane w oparciu o technikę ankiety internetowej (CAWI ang. Computer-Assisted Web Interviewing). Część badania poświęcona funduszom poręczeniowym została zrealizowana przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Wyniki oceny poddziałania
3. Działalność funduszy pożyczkowych
4. Wyniki oceny poddziałania 1.2.2
5. Działalność funduszy poręczeniowych
6. Ocena porównawcza poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 dokonana przez beneficjentów

Rok wydania: 2008 ISBN: Rodzaj: Ewaluacja
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 31.12.2008 15:07 Data wytworzenia: 31.12.2008 15:07 Data modyfikacji: 17.01.2018 15:10
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera