Pomoc publiczna - poradnik przedsiębiorcy
Autor: Anna Kacprzyk, Agnieszka Rybińska, Agnieszka Tokaj-Krzewska, Joanna Żebrowska, Aleksander Żołnierski

Poradnik stanowi pewien wkład w popularyzację wiedzy na temat pomocy publicznej, co jest szczególnie istotne w przeddzień integracji z Unią Europejską. Rynek Wspólnoty stanowi ważne wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, szczególnie dla tych mniejszych, które mogą spotkać się z silną konkurencją lepiej dokapitalizowanych i efektywniej funkcjonujących firm unijnych. Zdajemy sobie sprawę, że właśnie pomoc publiczna i związane z nią zagadnienia mogą w istotny sposób wpłynąć na wzrost konkurencyjności polskich firm z sektora MSP.

W naszym poradniku koncentrowaliśmy się na tych aspektach pomocy publicznej, które bezpośrednio dotykają przedsiębiorców kierujących firmami sektora MSP. Celem naszym było ograniczenie objętości poradnika do rozmiarów akceptowalnych przez odbiorców, przy równoczesnym omówieniu wszystkich niezbędnych - z ich punktu widzenia - problemów. Świadomie zatem zrezygnowaliśmy z odnoszenia się do takich programów wchodzących w zakres pojęcia pomocy publicznej, jak na przykład SAPARD czy ISPA, które pomimo angażowania znaczących środków finansowych skierowane są do nieco innego odbiorcy.


Spis treści

Podstawy prawne przyznawania pomocy publicznej w Polsce
Dotacje i pożyczki udzielane przez PARP
Inne programy pomocowe PARP
Programy ministerialne
Dofinansowanie przedsięwzięć przez NFOŚiGW
Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności

Rok wydania: 2003 ISBN: 83-88802-75-5 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 07.02.2003 11:05 Data wytworzenia: 07.02.2003 11:05 Data modyfikacji: 09.02.2018 11:09
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera