Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań
Autor: Jarosław Górniak, Marcin Kocór, Szymon Czarnik, Mateusz Magierowski, Krzysztof Kasparek, Magdalena Jelonek, Konrad Turek, Barbara Worek

Przez siedem lat realizacji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego dostarczał wiarygodnych danych na temat polskiego rynku pracy. Monitorował, jak wygląda podaż i popyt na kompetencje, a także system kształcenia i rynek szkoleń w Polsce. Wyniki badań BKL pozwoliły obalić wiele z mitów dotyczących polskiego rynku pracy. Przygotowane analizy wykorzystywane były do projektowania interwencji publicznych w obszarze kapitału ludzkiego, kreowania strategii rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach czy przygotowywania regionalnych strategii walki z bezrobociem. Odwołania do publikacji BKL można znaleźć w opracowaniach przygotowywanych dla Komisji Europejskiej, dane BKL stanowią też wkład do EU Skills Panorama.

Publikacja „Polski rynek pracy– wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015" zamyka ten cykl badań BKL. Jest też selektywnym podsumowaniem zebranych wyników. Naszą intencją było sformułowanie w wybranych obszarach rekomendacji dla polityk publicznych, zwłaszcza edukacyjnej, rynku pracy i społecznej. W niniejszej publikacji zwracamy uwagę na problemy będące fragmentem szerokiego spektrum nowych wyzwań rozwojowych.

Zapraszamy do lektury licząc, że zawarte w Raporcie rekomendacje będą ważnym głosem w dyskusji o polskim rynku pracy.


Spis treści

Niedopasowanie kompetencyjne
Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście sytuacji rodzinnej
Młodzi na rynku pracy – polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych.
Wydłużenie okresu kariery zawodowej – polityka organizacyjna wobec wyzwań związanych z procesem starzenia się ludności
Uczenie się przez całe życie – „akcelerator” rozwoju
Rekomendacje

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-309-0 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Kapitał ludzki
Data publikacji: 05.10.2015 19:55 Data wytworzenia: 05.10.2015 19:55 Data modyfikacji: 10.01.2017 11:44
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera