Współpraca nauki i biznesu
Autor: Kamil Bromski, Agnieszka Katowicz, Beata Sokulska, Dominika Sokulska, Łukasz Sztern, Dawid Szlachetka, Izabela Wierzchacz-Langner, Krzysztof Zajko

Głównym impulsem wzrostu produktywności w gospodarkach rozwiniętych są innowacje oparte na solidnym fundamencie, tworzonym na bazie wiedzy, edukacji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Doświadczenia państw o wysokim potencjale gospodarczym przekonują, że umiejętnie wykorzystana wiedza i innowacyjność pozwala uzyskiwać przewagę konkurencyjną. Dlatego też jednym z priorytetów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest promowanie postaw innowacyjnych oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach.

Oferta Agencji na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości jest bardzo kompleksowa. PARP wspiera nie tylko inwestycje skoncentrowane na rozwoju innowacji technologicznych. Agencja poświęca również dużo uwagi na niwelowanie barier świadomościowych, w zakresie postaw i wzorców zachowania. PARP realizuje działania nakierowane na rozwój gospodarki opartej na wiedzy – kreowanie postaw innowacyjnych, inicjowanie działalności innowacyjnej i ułatwianie tworzenia powiązań pomiędzy światem gospodarki a światem nauki. Agencja kładzie duży nacisk na stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz na pobudzanie zdolności adaptacji przedsiębiorstw do nieustannie zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców (kadry zarządzającej, pracowników odpowiedzialnych za badania i rozwój, pracowników przedsiębiorstw) zainteresowanych rozwojem swoich organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Ponadto opracowanie jest adresowane do szerokiego grona odbiorców związanych bezpośrednio bądź pośrednio z komercjalizacją wiedzy i innowacyjnością – pracowników naukowych i przedstawicieli sektora nauki, władz oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i wszystkich zainteresowanych niniejszą tematyką.


Spis treści

1. Korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną z innymi podmiotami

2. Współpraca nauki z biznesem. Formy i narzędzia wspierania

3. Współpraca nauki i biznesu przez inicjatywy własne PARP

4. Prezentacja przykładów innowacyjnych projektów w zakresie wzmocnienia współpracy pomiędzy uczelniami i środowiskiem biznesowym nauki

5. Wnioski i doświadczenia z realizacji projektów innowacyjnych w ramach PO IG na lata 2007–2013

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-264-2 Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 19.11.2013 14:46 Data wytworzenia: 19.11.2013 14:46 Data modyfikacji: 05.01.2017 15:51
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska