Ekoinnowacyjność dziś i jutro
Autor: Leszek Woźniak, Jacek Strojny, Elżbieta Wojnicka

Innowacyjność jest powszechnie uznawana za jeden z najistotniejszych czynników rozwo- ju, nie tylko gospodarczego. Promowanie i wspieranie działalności innowacyjnej w każdej dziedzinie jest jednym z głównych celów strategii Unii Europejskiej oraz strategii jej krajów członkowskich. Mimo ogromnego dorobku teorii innowacji, defi nicji podstawowych kate- gorii tej teorii jest nadal wiele. Nie zawsze są one formułowane w jednakowej konwen- cji terminologicznej. Dotyczy to trzech pojęć najczęściej używanych zarówno w teorii, jak i w praktyce: innowacyjność, innowacyjny i innowacja . Pojęcia te bezpośrednio zwią- zane są z ogólnym sensem rozwoju , rozumianego jako proces zmian, który oceniany jest pozytywnie z punktu widzenia określonego kryterium. Istotą tych pojęć jest więc zmiana pozytywna, zwłaszcza w sensie aksjologicznym odnosząca się do różnych obiektów – pro- duktów, procesów itp. Ten sens aksjologiczny służy odpowiedzi na pytanie: po co, w jakim celu, zmiana jest dokonywana? Na to pytanie w dużym stopniu odpowiada kategoria eko- innowacyjności , której sens wyraźnie powiązany jest z nowym paradygmatem rozwoju – rozwojem zrównoważonym.


Spis treści

Możliwe kierunki rozwoju ekoinnowacyjności – poziom globalny, wspólnotowy i kraju
Potencjał zmian cywilizacyjnych wynikający ze zrównoważonego rozwoju  
Zrównoważona konsumpcja i produkcja jako atrybuty współczesnych społeczeństw i gospodarek
Kultura jako warunek ekoinnowacyjności społeczeństwa  
Mechanizmy wspierania ekoinnowacji w Unii Europejskiej  
Instrumenty wsparcia rozwoju ekoinnowacyjności w Polsce z wykorzystaniem funduszy europejskich  
Perspektywy formowania się klastrów ekoinnowacyjnych w Polsce
Ekoinnowacje jako czynnik rozwoju regionalnego
Ekoinnowacyjność w gospodarce żywnościowej  
Przyszłość ekoinnowacyjności w Polsce – próba projekcji oraz wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7585-063-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ekologia & ekoinnowacje
Data publikacji: 09.04.2010 13:20 Data wytworzenia: 09.04.2010 13:20 Data modyfikacji: 09.01.2017 12:25
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera