Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?
Autor: Leszek Woźniak, Jacek Strojny, Elżbieta Wojnicka

Niniejszą publikację złożono z dziewięciu oddzielnych opracowań, które łączą terminy: „ekoinnowacje” i „konkurencja”. Autorzy poszczególnych rozdziałów, podejmujący tę tematykę, mają zróżnicowane podejście do tematu, stąd wielość cytowanych definicji pojęcia „ekoinnowacja”. Jedna z nich podaje, że istotą ekoinnowacji jest użycie zasobów produkcji w nowy, dotąd nie spotykany sposób. Innowacje, to efekt procesu zarządzania wiedzą w celu stworzenia nowego produktu, usługi, procesu. Aktywność ekoinnowacyjną w celu wytworzenia lub pozyskania takiego produktu oraz sprostania konkurencji podejmują przedsiębiorstwa indywidualne, firmy wielozakładowe, konsorcja, podmioty zintegrowane. Wykazują one również aktywność innowacyjną, która jest wykładnią rozwoju społeczno-gospodarczego. Równocześnie narastające zagrożenie środowiska (naturalne i antropogeniczne), takie jak wyczerpywanie zasobów naturalnych, nadmierna konsumpcja, zróżnicowanie jakości życia w różnych regionach świata, nierówny dostęp do wiedzy oraz wiele innych czynników tworzą bariery dla wprowadzania zasad rozwoju zrównoważonego. Już to staje się wystarczającym powodem do sięgnięcia po jedno z narzędzi wskazanych w Zintegrowanej Polityce Produktowej jakim są ekoinnowacje. Zaprojektowanie, a następnie wytworzenie i użytkowanie oraz właściwa likwidacja produktu, który można nazwać ekoinnowacyjnym, powinna charakteryzować się przede wszystkim zminimalizowanym wpływem na środowisko w całym cyklu życia tego produktu. Podejście produktowe (proponowane w ZPP) daje realne szanse na wykorzystanie wieloaspektowego działania w celu osiągnięcia (poprzez ekoinnowacje), przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, które zechcą skorzystać z podjęcia tego niełatwego zadania.


Spis treści

Budowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji
Wdrożenie systemu zarządzania potencjałem ekoinnowacyjnym w przedsiębiorstwie
Zarządzanie wiedzą a kształtowanie ekoinnowacyjności
Zarządzanie jakością ekoinnowacji
Systemy Zarządzania Środowiskowego jako element potencjału ekoinnowacyjnego
Tworzenie rozwiązań ekoinnowacyjnych w oparciu o działalność B+R.
Przykłady praktycznych wdrożeń ekoinnowacji na świecie i w Polsce
Marketing mix ekoinnowacji w strategii marketingowej przedsiębiorstwa
Społeczne, ekonomiczne i prawne bariery ekoinnowacyjności przedsiębiorstw
Metody konkurowania z wykorzystaniem ekoinnowacji – wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7585-059-8 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ekologia & ekoinnowacje
Data publikacji: 09.04.2010 13:34 Data wytworzenia: 09.04.2010 13:34 Data modyfikacji: 09.01.2017 12:39
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera