Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Autor: Rafał Jędrzejewsk

W publikacji omówiono wybrane zagadnienia, istotne z punktu widzenia właściwego przeprowadzenia procesu wyboru wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych.  Zamawiający znajdą w niej wskazówki w zakresie szacowania wartości i opisu przedmiotu zamówienia, określania warunków udziału w postępowaniu czy też opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykonawców mogą w sposób szczególny zainteresować zagadnienia dotyczące tworzenia konsorcjów i warunków podwykonawstwa oraz zaliczek. Omówione przepisy prawa zamówień publicznych poparto licznymi odniesieniami do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych. Wyrażamy nadzieję, że zebrane w niej informacje okażą sie przydatne w procesie kontaktowania środków publicznych


Spis treści

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia
Zasady opisywania przedmiotu zamówienia
Prawo opcji
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Konsorcjum
Warunki podwykonawstwa  
Klauzule zmiany umowy o zamówienie publiczne
Stosowania wybranych przepisów Kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-031-0 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2011 12:55 Data wytworzenia: 09.01.2011 12:55 Data modyfikacji: 09.01.2017 12:58
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera