Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
Autor: Praca zbiorowa

Zamawiający mogą posługiwać się przy ocenie ofert w konkurencyjnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego bądź wyłącznie kryterium cenowym, bądź ceną i innymi wybranymi przez siebie kryteriami oceny dostosowanymi do charakteru udzielanego zamówienia.
Nie we wszystkich postępowaniach użycie jako jedynego kryterium ceny zabezpiecza w wystarczający sposób interes zamawiającego w uzyskaniu świadczenia optymalnego z uwagi na jakość i wydatkowane środki fi nansowe. Użycie tego kryterium, w szczególności w odniesieniu do zakupu świadczeń niestandardowych, umożliwia składanie przez wykonawców ofert wprawdzie tańszych w momencie zakupu, ale gorszej jakości, zawierających przestarzałe  technologie, powodujących na przyszłość powstawanie dodatkowych wydatków. W takich przypadkach, oferta wybierana wyłącznie w oparciu o kryterium cenowe jest wprawdzie ofertą najtańszą z punktu widzenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego wykonawcy, ale z reguły nie jest dla zamawiającego ekonomicznie opłacalna w odniesieniu do eksploatacji nabywanego dobra. Aby wybór przy udzielaniu takich zamówień był efektywny i dotyczył oferty rzeczywiście w danych okolicznościach najkorzystniejszej; najbardziej użytecznej oraz o odpowiedniej jakości, niezbędne jest dostosowanie kryteriów oceny ofert do charakteru zamówienia i użycie przy ocenie ofert innego miernika niż wyłącznie cenowy.

Przygotowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert dla konkretnego postępowania wymaga wprawdzie od zamawiającego dodatkowego nakładu pracy, ale powoduje jednocześnie konieczność przemyślenia i sprecyzowania tych cech nabywanych dóbr, które zamawiającego szczególnie interesują. Można zatem twierdzić, że rzetelna praca wykonana w ramach przygotowania i wdrożenia do postępowania o udzielenie zamówienia innych niż cena kryteriów oceny ofert do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może przyczyniać się do racjonalizacji dokonywanych wydatków w związku z udzielanym zamówieniem.
Opracowanie niniejsze ma na celu przede wszystkim przybliżenie zasad stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert i promowanie ich wykorzystania tam, gdzie jest to uzasadnione charakterem zamówienia. Szczególną uwagę w tym względzie należy zwrócić na wykorzystanie pozacenowych kryteriów oceny ofert przy udzielaniu zamówień, w których istnieje możliwość zastosowania zaawansowanych technologicznie i korzystnych ekonomicznie rozwiązań a także przy udzielaniu tzw. zielonych zamówień, ukierunkowanych na kształtowanie zdrowego środowiska życia człowieka.

Publikacja została przygotowana przez ekspertów z Urzędu Zamówień Publicznych w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.


Spis treści

Podstawy prawne stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
Orzecznictwo w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert
W jaki sposób stosować pozacenowe kryteria oceny ofert
Wybrane tezy dotyczące kryteriów oceny ofert na podstawie informacji o wyniku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Stanowiska i opinie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące pozacenowych kryteriów oceny ofert
Stosowanie innych niż cena kryteriów oceny ofert na podstawie wytycznych, rekomendacji, zaleceń
Pozacenowe kryteria oceny ofert na przykładach według różnych dziedzin i rodzajów zamówień

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-019-8 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2011 13:08 Data wytworzenia: 09.01.2011 13:08 Data modyfikacji: 09.01.2017 13:11
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera