Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce
Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska, Monika Kulesza

Postępująca globalizacja w bardzo krótkim czasie zmieniła obraz gospodarczy świata, stawiając przed przedsiębiorstwami nowe możliwości, a także wiele wyzwań. Popieranie innowacyjności na rzecz gospodarki jest szczególną funkcją nowoczesnego systemu zamówień publicznych.

Dostrzeżono i wciąż przypomina się, że odpowiednio wykorzystany sektor publiczny, promując innowacyjne zamówienia, ma ogromny wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Problem braku innowacyjności i konieczność propagowania nowego podejścia do zamówień publicznych dostrzegła Komisja Europejska w 2007 r. wydając Przewodnik dobrych praktyk w innowacyjnych zamówieniach publicznych1, gdzie zauważono, że jeżeli w Unii Europejskiej nie zostanie stworzone otoczenie przyjazne innowacyjnym przedsiębiorcom, to będą oni odsuwać się od rynków europejskich. Innowacyjność to obecny kierunek rozwoju UE, czego przejawem jest m.in. jej promowanie za pomocą funduszy strukturalnych.

Polska znajduje się w grupie krajów, których poziom innowacyjności oscyluje poniżej średniej dla wszystkich krajów objętych badaniem, ale w ostatnim czasie znacząco rośnie. Silne strony naszego kraju zostały skorelowane z zasobami ludzkimi, inwestycjami przedsiębiorstw oraz wynikami gospodarczymi. Kwestie, które wymagają poprawy wiążą się przede wszystkim z koniecznością zwiększenia powiązań między sektorem publicznym a prywatnym, przywiązywaniem większej wagi do ochrony własności intelektualnej oraz koniecznością zwiększenia liczby innowacyjnych przedsiębiorstw. Zwraca się uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat, istotnie zwiększył się poziom finansowania, w tym wsparcie publiczne, działalności innowacyjnej.

Niniejsza ekspertyza ma na celu dokonanie oceny możliwości, w świetle obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, przeprowadzania w Polsce postępowań na innowacyjne zamówienia publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień przedkomercyjnych.


Spis treści

Rozdział I - Pojęcie innowacyjnego i przedkomercyjnego zamówienia publicznego
Rozdział II -Obszar regulacji prawnych
Rozdział III - Diagnoza stanu udzielania zamówień przedkomercyjnych w UE i na świecie
Rozdział IV -Promowanie zamówień przedkomercyjnych
Rozdział V - Zdefiniowanie i pokonywanie barier związanych z realizacją zamówień innowacyjnych i przedkomercyjnych

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-112-6 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2011 13:13 Data wytworzenia: 09.01.2011 13:13 Data modyfikacji: 09.01.2017 13:17
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera