Kontrola zamówień publicznych
Autor: Praca zbiorowa

Publikacja została przygotowana przez Urząd Zamówień Publicznych, który jest partnerem w projekcie systemowym realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zastosowanie rozwiązań wynikających z nowego podejścia (np. zróżnicowanie kryteriów oceny ofert, podział zamówienia na części w celu zwiększenia udziału MSP w zamówieniach publicznych) musi iść w parze z prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi regulacjami, prowadzeniem postępowań.

Publikacja prezentuje wyniki kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych w latach 2009 i 2010 oraz wskazuje na wybrane przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych, których nie zastosowanie lub błędna interpretacja skutkuje nieprawidłowościami w postępowaniach przetargowych lub nieważnością umowy o zamówienie publiczne. Lektura publikacji może przyczynić się do uniknięcia błędów w procesie udzielania zmówień publicznych.


Spis treści

Naruszenia przepisów Pzp dotyczących ogłoszeń o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia Przesłanki wyboru trybu zapytania o cenę – przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Roboty dodatkowe i uzupełniające w świetle ostatnich wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Opis przedmiotu zamówienia godzący w zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Podział zamówienia na części – przykłady nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób godzący w zasadę uczciwej konkurencji – przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Kryteria oceny ofert – przykłady nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nadużycie instytucji unieważnienia postępowania przez zamawiającego – przykłady z kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-065-5 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2011 13:20 Data wytworzenia: 09.01.2011 13:20 Data modyfikacji: 09.01.2017 13:22
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera