Kontrola udzielania zamówień publicznych
Autor: Praca zbiorowa

Publikacja prezentuje wyniki kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych w 2012 i 2013 r. W opracowaniu zawarto przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP w m. in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.

Każdy ze wskazanych przypadków jest poprzedzony komentarzem omawiającym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych aktów prawnych mających zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzenia postępowania. Opracowanie zostało opublikowane w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Zamówień Publicznych.


Spis treści

Wykluczenie wykonawcy składającego nieprawdziwe informacje – nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP Kryteria oceny ofert – przykłady nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia publicznego – przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Nieprawidłowości związane ze stosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp wykrywane w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – przykłady naruszeń wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – przykłady naruszeń wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp – przykłady naruszeń wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP Przykładowe naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stwierdzone w wyniku obligatoryjnych kontroli uprzednich Prezesa UZP Przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP w opisie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Przykłady stwierdzonych w toku kontroli Prezesa UZP naruszeń dotyczących nieuprawnionego udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów Pzp w związku z nieprawidłową interpretacją defi nicji legalnej pojęcia „zamówienia publiczne”, zawartej w przepisie art. 2 pkt 13 ustawy Pzp
Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-244-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2013 14:13 Data wytworzenia: 09.01.2013 14:13 Data modyfikacji: 09.01.2017 14:14
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera