Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2013
Autor: Praca zbiorowa

Prezentujemy publikację przygotowaną w zakresie merytorycznym przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu systemowego PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”. Jednym z celów projektu jest wzrost wiedzy zamawiających i wykonawców o możliwościach, jakie stwarza ustawa Prawo zamówień publicznych oraz sposobach wdrożenia tych rozwiązań w praktyce udzielania zamówień.

W opracowaniu znajdą Państwo opinie opracowane przez UZP w latach 2012 i 2013 r. dotyczące prowadzenia postępowań i udzielania zamówień, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi: kryteriów środowiskowych, stosowania ustawy przez instytucje naukowe i środowiska akademickie, zamówień dodatkowych i uzupełniające dla konsorcjum, czy podwykonawstwa w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wyrażamy nadzieję, że publikacja będzie przydatnym źródłem informacji zarówno dla zamawiających, jaki i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.


Spis treści

Wybór partnera prywatnego w projektach PPP Finansowanie zamówień w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez organizacje pozarządowe uzyskujące dotacje z budżetu państwa na realizację zadań publicznych Zamówienia dodatkowe i uzupełniające dla konsorcjum Udzielanie zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez stowarzyszenia wydatkujące środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Dopuszczalność zmiany wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT ) po wyborze oferty, a przed datą zawarcia umowy Egzekwowanie wykonywania orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej Obowiązek stosowania kryteriów środowiskowych przy zakupie pojazdów transportu drogowego Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy Pzp przez podmiot prawa publicznego w oparciu o dyspozycję przepisu 138 ust. 1 ustawy Pzp Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy w kontekście upadłości członka konsorcjum Zagadnienia dotyczące stosowania ustawy przez instytucje naukowe i środowiska akademickie System kwalifikowania wykonawców w zakresie zamówień sektorowych Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Zasady reprezentacji spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Opłacona polisa Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-240-6 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2013 15:18 Data wytworzenia: 09.01.2013 15:18 Data modyfikacji: 09.01.2017 16:48
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera