Nowe podejście do zamówień publicznych Raport z badań 2010/2011
Autor: Anna Kowalewska Jacek Szut

W ostatnich latach rynek zamówień publicznych w Polsce stale rośnie, na co niewątpliwie istotny wpływ miało wejście Polski do Unii Europejskiej. Rynek ten jest szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorców w obecnej sytuacji gospodarczej. Unia Europejska od kilku lat monitoruje przebieg, tryb i jakość postępowań oraz zachęca do likwidowania barier dostępu do tego rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw. Promuje także innowacyjne zamówienia publiczne, pozostawiające wykonawcom możliwie dużo swobody oraz uwzględniające w specyfi kacji przetargowej także inne niż cena kryteria oceny ofert. Zachęca też do wykorzystywania narzędzi elektronicznych usprawniających proces udzielania zamówień. Promocja nowego podejścia do zamówień publicznych wpisuje się w działania Unii Europejskiej mające na celu wspieranie działalności innowacyjnej, które jest jednym z kluczowych kierunków polityki europejskiej, zawartych m.in. w Strategii Europa 2020.

Polska również realizuje postulaty zmian na rynku zamówień publicznych poprzez działania zmierzające do jego ukształtowania w sposób bardziej przyjazny sektorowi MSP oraz kreujący warunki sprzyjające rozwojowi innowacyjności gospodarki. Możliwości, jakie stwarza rynek zamówień publicznych oraz potencjał tkwiący w małych i średnich przedsiębiorstwach stały się podstawą realizacji przez PARP projektu badawczego w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych. Jego celem było dokonanie pogłębionej diagnozy barier w dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych, a także utrudnień w rozwoju zamówień innowacyjnych oraz elektronicznych.


Spis treści

1. STRESZCZENIE
2. INFORMACJE O BADANIU
3. METODOLOGIA BADAŃ
4. RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OCZAMI ZAMAWIAJĄCYCH
5. RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OCZAMI WYKONAWCÓW
6. TRENERZY I DORADCY O RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
7. PODSUMOWANIE – PORÓWNANIE PERSPEKTYW RÓŻNYCH GRUP UCZESTNIKÓW RYNKU
8. REKOMENDACJE
9. BIBLIOGRAFIA

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-161-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2011 15:21 Data wytworzenia: 09.01.2011 15:21 Data modyfikacji: 09.01.2017 15:23
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera