Nowe podejście do zamówień publicznych - wybrane zagadnienia
Autor: Zbigniew Kłoda, Dariusz Koba, Andrzej Panasiuk, Mateusz Szymczak

Nowe podejście do zamówień publicznych oznacza wprowadzenie nowoczesnego systemu zamówień, w którym istotnymi elementami przy udzielaniu zamówień publicznych są: innowacyjność, nowoczesne rozwiązania elektroniczne oraz kryteria ekologiczne i społeczne. Jednym z kluczowych rozwiązań w nowym podejściu jest opracowanie takiej specyfi kacji istotnych warunków zamówienia, która pozostawia wykonawcom możliwie dużo swobody w proponowaniu innowacyjnych rozwiązań. W większym stopniu mogą mieć tu zastosowanie tryby inne niż przetarg nieograniczony, a także narzędzia elektroniczne usprawniające proces udzielania zamówień.

Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnień wynikających z nowego podejścia do zamówień publicznych
i stanowi zbiór opracowań wydanych w 2010 i 2011 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:

  • Informator o projekcie Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo, realizowanym w partnerstwie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Zamówień Publicznych
  • Nowe podejście do zamówień publicznych – wyzwanie dla zamawiających szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
  • Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych

Opracowania zostały przygotowane w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego, Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie 2.1.3.„Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Zamówień Publicznych a jego benefi cjentami ostatecznymi są uczestnicy rynku zamówień publicznych. Informacje o projekcie znajdą Państwo w pierwszej części opracowania.


Spis treści

1. Informator o projekcie „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”
2. Nowe podejście do zamówień publicznych – wyzwanie dla zamawiających szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw  
3. Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
4. Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-039-6 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.12.2011 16:27 Data wytworzenia: 09.12.2011 16:27 Data modyfikacji: 09.01.2017 15:29
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera