Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce
Autor: Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój komercyjnych rynków i sektorów gospodarki opartych na technologiach informatycznych. Jednak rynek elektronicznych zamówień publicznych w Polsce nadal jest niewielki i rozwija się stosunkowo wolno. Dla przykładu licytacje elektroniczne w 2010 r. stanowiły jedynie 0,17% udzielonych postępowań. Powolny rozwój tego rynku świadczy o istnieniu szeregu barier ograniczających ich rozwój. Dzieje się tak pomimo nadużywania ceny jako nadrzędnego kryterium przy ocenie ofert, co powinno jednak zachęcać do wykorzystania tego rodzaju zamówień.
Działania na rzecz rozwoju elektronicznych zamówień publicznych w Polsce są szczególnie istotne, gdy porówna się sytuację w Polsce i innych krajach europejskich. Na tle innych państw członkowskich UE Polska prezentuje się słabo, pomimo faktu, że pozostałe państwa UE nie radzą sobie specjalnie dobrze. Cele Deklaracji Ministerialnej z Manchesteru z 2005 r. zakładające, że do roku 2010 dostępność do zamówień publicznych on-line w UE osiągnie co najmniej 50% jest dalekie od realizacji. Za wzór można jednak przyjąć Finlandię, w której od 2010 r. w sektorze publicznym przyjmuje się wyłącznie faktury w postaci elektronicznej.


Obecne trendy w rozwoju technologii informatycznych i przedsiębiorstw internetowych, a także tendencje w wykorzystaniu środków elektronicznych w zamówieniach publicznych w najwyżej rozwiniętych krajach pozwalają przewidywać, że przyszłości dla rynku zamówień publicznych w Polsce należy upatrywać właśnie w zamówieniach elektronicznych. Stąd działania na rzecz eliminowania barier tego rynku a także rozpowszechnianie narzędzi informatycznych w administracji stają się warunkiem koniecznym na drodze do wykorzystania zamówień elektronicznych z korzyścią dla wszystkich stron.
Mając na uwadze powyższy cel, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła się realizacji projektu badawczego, którego celem jest promocja i wspieranie stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych. Istotną częścią projektu jest ekspertyza „Rozwój elektronicznych zamówień publicznych. Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w zamówieniach publicznych”, której zadaniem jest identyfi kacja barier hamujących rozwój e-zamówień oraz próba oceny możliwości rozwoju zamówień elektronicznych i wypracowania stosownych rekomendacji w celu poprawy sytuacji w tym zakresie.


Spis treści

1. Wstęp i słownik pojęć
2. Podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych
3. Regulacje prawnego
4. Diagnoza stanu elektronicznych zamówień publicznych w Polsce oraz UE
5. Atrakcyjność e-zamówień
6. Bariery w stosowaniu e-zamówień
7. Ocena możliwości zwiększenia ilości zamówień elektronicznych w Polsce. Trendy rozwoju rynku

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-108-9 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.11.2011 16:32 Data wytworzenia: 09.11.2011 16:32 Data modyfikacji: 09.01.2017 15:33
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera