Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych
Autor: Praca zbiorowa

Prezentujemy Państwu publikację Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych. Rekomendacje zostały przygotowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i udostępnione w 2010 r. na stronie internetowej UZP.
Publikacja jest swego rodzaju przewodnikiem dotyczącym udzielania zamówień publicznych na powszechnie stosowane systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych. Omawiane są w niej przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, których nie zastosowanie lub błędna interpretacja skutkuje nieprawidłowościami w postępowaniach, charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności oraz wysoką wartością przedmiotu zamówienia. Wskazane są również rozwiązania, które pozwalają tych nieprawidłowości uniknąć.
W rekomendacjach zwraca się uwagę na narzędzia, które są przewidziane w ustawie oraz dyrektywach Unii Europejskiej, dzięki którym, przy zachowaniu należytej staranności podczas przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na systemy informatyczne, można dokonywać zarówno korzystnych ekonomicznie jak i funkcjonalnych, innowacyjnych zakupów.

Opracowanie jest publikowane w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.
Projekt jest współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”. W projekcie przewidziane są kompleksowe działania, prowadzone w skali ogólnopolskiej, mające na celu wzrost wiedzy o możliwościach, jakie stwarza ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie nowego podejścia oraz sposobach wdrożenia tych rozwiązań w praktyce udzielania zamówień publicznych. W rekomendacjach prezentowane są rozwiązania stosowane przy opisie przedmiotu zamówienia, będące elementami nowego podejścia do zamówień publicznych, takie jak zróżnicowanie kryteriów oceny ofert, formułowanie wymagań jakościowych, korzystne nie tylko dla zamawiającego ale również wykonawców, których stosowanie musi iść w parze z prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi regulacjami, prowadzeniem postępowań.


Spis treści

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA SYSTEMY INFORMATYCZNE REKOMENDACJE
1. Wstęp
2. Słownik pojęć
3. Struktura rekomendacji
4. Rekomendacje

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE
1. Cel rekomendacji
2. Zasady ogólne wynikające z przepisów prawa
3. Zasady konstruowania SIWZ w sposób nieograniczający konkurencji
4. Uzasadnienie zasad konstruowania SIWZ
5. Przykładowy opis wymagań dla zestawu komputerowego
6. Zastrzeżenia

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-035-8 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.10.2011 16:37 Data wytworzenia: 09.10.2011 16:37 Data modyfikacji: 09.01.2017 15:39
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera