Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2011
Autor: Praca zbiorowa

Prezentujemy Państwu publikację Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych, w której omówione są wybrane zagadnienia prowadzenia postępowań i udzielania zamówień, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Tematyka opracowań dotyczy przepisów, których zastosowanie w praktyce może ułatwić przedsiębiorcom z sektora MSP uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Treść publikacji może być również pomocna w poszukiwaniu rozwiązań w procesie prowadzenia postępowań przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy.
Publikacja została przygotowana przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o artykuły zawarte w Informatorach Urzędu Zamówień Publicznych i jest wydawana w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.
W projekcie przewidziane są kompleksowe działania, prowadzone w skali ogólnopolskiej, mające na celu wzrost wiedzy o możliwościach, jakie stwarza ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie nowego podejścia oraz sposobach wdrożenia tych rozwiązań w praktyce udzielania zamówień publicznych.
Założenia projektu zostały opracowane na podstawie rekomendacji zawartych w dokumencie rządowym „Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”, opracowanym w 2008 roku przez Ministerstwo Gospodarki i Urząd Zamówień Publicznych.


Spis treści

1. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej przez członków konsorcjum po zawarciu umowy o zamówienie publiczne
3, Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
4. Zakres dokumentów, jakie może przedstawić wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków podmiotowych (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp)
5. Udzielanie zamówień publicznych na usługi szkoleniowe
6. Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia – stosowanie ustawy Pzp na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 5.
7. Stosowanie art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych
8. Udzielanie zamówień wielorodzajowych
9. Wspólne udzielenie zamówienia – art. 16 ustawy Pzp
10. „Prawo opcji” w ustawie Prawo zamówień publicznych
11. Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
12. „Samodzielność finansowa" wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zamawiającego – art. 32 ust. 5 ustawy Pzp

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-023-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 12.07.2011 21:51 Data wytworzenia: 12.07.2011 21:51 Data modyfikacji: 09.01.2017 17:05
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera