Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2010
Autor: Praca zbiorowa

Publikacja została przygotowana przez Urząd Zamówień Publicznych, który jest partnerem w projekcie  systemowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Publikacja jest jednym z elementów działań informacyjno – promocyjnych, które mają na celu wzrost wiedzy o możliwościach, jakie stwarza ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie nowego podejścia oraz sposobach wdrożenia tych rozwiązań w praktyce udzielania zamówień publicznych.
W publikacji zawarto zbiór opinii prawnych, które zostały opracowane przez Urząd Zamówień Publicznych w latach 2009 – 2010 i mogą być wykorzystane zarówno przez zamawiających jak i wykonawców w procesie udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne.


Spis treści

Słowo wstępne

1. Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki badawczo1rozwojowe – ocena możliwości wyłączenia

2. Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku usług w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych

3. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

4. Nowe definicje oraz usługi priorytetowe i niepriorytetowe

5. Szacowanie wartości zamówień a plany zamawiającego dotyczące udzielania zamówień

6. Ustalanie wartości przedmiotu zamówienia. Ocena niedopuszczalnego podziału zamówienia na części

7. Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

8. Opis przedmiotu zamówienia

9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu oceny spełniania warunków oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie

10. Warunki udziału w postępowaniu – wymóg posiadania o kreślonego doświadczenia

11. Zobowiązanie do udostępnienia wykonawcy osób zdolny ch do wykonania zamówienia

12. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

13. Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia

14. Kryteria oceny ofert

15. Kryteria oceny ofert w umowie ramowej

16. Zmiany w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej

17. Niedopuszczalność subiektywnej oceny ofert 

18. Rażąco niska cena

19. Odrzucenie oferty

20. Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego

21. Niedopuszczalność podmiotowej zmiany wykonawcy zamó wienia publicznego w odniesieniu do spółki cywilnej

22. Zamówienia dodatkowe

23. Środki ochrony prawnej w świetle nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-049-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 30.12.2010 16:58 Data wytworzenia: 30.12.2010 16:58 Data modyfikacji: 09.01.2017 17:03
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera