Nowe podejście do zamówień publicznych
Autor: Bogusław Ulijasz

Problematyka zamówień publicznych stanowi obecnie doniosłe wyzwanie dla administracji publicznej, w szczególności w sferze jej działań reglamentacyjnych, w aspekcie konieczno- ści respektowania przez administrację publiczną zasad państwa solidarnego. Stanowi także ważne i trudne zadanie dla eksploracji naukowej, zwłaszcza jeżeli ambicją Autorów publikacji było holistyczne ujęcie tematu i opracowanie go z punktu widzenia prawa, ekonomii, polityki prawa, polityki administracji oraz filozofii. Z uznaniem można odnotować podjęcie przez Autorów interdyscyplinarnych zadań naukowych w zakresie problematyki zamówień publicznych. Jest to wartościowa postawa metodologiczna.

Zainteresowanie społeczne problematyką zamówień publicznych, w tym również zainteresowanie środowisk dziennikarskich wydatkowaniem środków publicznych, jest w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę ilość środków publicznych zaangażowanych w rynek zamówień publicznych. Potrzeba społeczna lepszego wydatkowania środków publicznych, wyrażona w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie pt. Nowe podejście do zamówień publicznych , stanowi drugi istotny powód podjęcia tego tematu przez Autorów i świadczy o aktualności dzieła, co jest kolejnym niezaprzeczalnym walorem publikacji.

Treść publikacji, mająca charakter zwięzłych, acz wyczerpujących merytorycznie, prezentacji poszczególnych problemów, została usystematyzowana w rozdziałach poprzedzonych wstępem i podsumowaniem, w których prawno-ekonomiczne rozważania zostały ujęte w ramy polityki społecznej, polityki prawa oraz polityki administracji, co w świetle omawianej materii związanej ze ściśle „politycznym” charakterem wspomnianego dokumentu rządowego zasługuje na aprobatę.

Autorzy publikacji opisując meandry ustawodawstwa w zakresie zamówień publicznych wykazali się bardzo dobrą znajomością uregulowań prawnych, zarówno polskich, jak i unijnych, pokazując także swoje praktyczne, zawodowe związki z opisywaną materią zamówień publicznych. W związku z tym publikacja niniejsza ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale również doniosły wymiar praktyczny i będzie stanowiła bardzo cenną pozycję w podręcz- nym księgozbiorze każdego zainteresowanego problematyką nowego podejścia do zamówień publicznych w Polsce.


Spis treści

Wprowadzenie do tematyki nowego podejścia w zamówieniach publicznych – przegląd podstawowych pojęć
Udział małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych
Popyt na innowacyjne produkty  
Polskie procedury zamówień  publicznych a produkty przyjazne środowisku  
Aspekty praktycznego wykorzystania narzędzi elektronicznych w procesie udzielania zamówień publicznych
Kwestie społeczne w zamówieniach publicznych
Zamówienia publiczne w nauce społecznej kościoła katolickiego  
Korzyści wynikające z wprowadzenia nowego podejścia do zamówień publicznych korzyści społeczne, finansowe, ekonomiczne – w tym popytowe, prawne, ekologiczne)  
Bariery we wdrażaniu nowego podejścia do zamówień publicznych
Udział MŚP w systemie zamówień publicznych
Nowe podejście do zamówień publicznych szansą likwidacji ukrytych form administracyjnej reglamentacji w dostępie do rynku zamówień publicznych

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7585-067-3 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 16.12.2010 17:32 Data wytworzenia: 16.12.2010 17:32 Data modyfikacji: 09.01.2017 17:36
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera