Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce
Autor: Jarosław Górniak, Maja Dobrzyńska

W kolejnej edycji BKL uzyskaliśmy zbliżone do poprzednich lat wyniki wskazujące na to, że pracodawcy poszukujący pracowników mają problem ze znalezieniem takich, którzy mają adekwatne kompetencje zawodowe i społeczne, a także umiejętność zorganizowania swojej pracy. Wśród przeszkód w zatrudnieniu pojawiają się też brak motywacji do pracy i zbyt wysokie oczekiwania płacowe w stosunku do oferowanych kompetencji. Młodość niekoniecznie jest atutem na rynku pracy. Młodzież może liczyć na pewne preferencje przy zatrudnianiu w usługach, ale na stanowiskach specjalistycznych czy kierowniczych już nie.

Ostatnio w mediach modne jest hasło, że "uczelnie wyższe kształcą bezrobotnych". Nie znajduje ono jednak pokrycia w faktach, zwłaszcza jeśli będziemy je interpretować porównawczo, zestawiając sytuację młodych osób o różnym poziomie wykształcenia formalnego. Dane wyraźnie pokazują większe szanse absolwentów o najwyższym poziomie wykształcenia formalnego na uzyskanie zatrudnienia.

Starzenie się ludności jest przedmiotem dyskusji zdecydowanie dłużej niż problemy z zatrudnieniem młodych. Wyzwania w tym zakresie były już wielokrotnie analizowane. W świetle wyników BKL wskazujemy na znaczenie generacji w wieku średnim. Na radykalną zmianę sytuacji dzisiejszych seniorów jest już za późno. To sposób i jakość starzenia się dzisiejszych kobiet i mężczyzn w wieku średnim, a szczególnie pokoleń wyżu demograficznego, będzie miała kluczowe znacznie dla sytuacji naszego kraju w najbliższych dziesięcioleciach.  

Sytuacja w grupie młodych i starszych wiekiem pracowników rodzi poważne implikacje dla polityk publicznych. Jesteśmy jako społeczeństwo w niełatwej sytuacji. Przeciągające się problemy gospodarcze w Europie i towarzysząca im niepewność oraz osłabienie wzrostu gospodarczego w Polsce coraz silniej odbijają się na rynku pracy. Pozbawienie znacznej części młodych osób możliwości doświadczenia pracy zmniejsza zasoby kapitału ludzkiego dostępne w gospodarce. Jednocześnie kolejne roczniki powojennego wyżu demograficznego wkraczają w wiek emerytalny. Szczyt tego procesu spotka się w ciągu nadchodzących lat ze skutkami niżu demograficznego, który ograniczy napływ młodych osób na rynek pracy.


Spis treści

Rozdział I Bilans potrzeb zatrudnieniowych pracodawców i możliwości rynku pracy
Rozdział II Specjaliści na rynku pracy. Wymagania stawiane przez pracodawców
Rozdział III Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli
Rozdział IV Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na rynku pracy

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-170-6 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.11.2013 11:49 Data wytworzenia: 10.11.2013 11:49 Data modyfikacji: 10.01.2017 11:52
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera