Kogo kształcą polskie szkoły - 2012
Autor: Magdalena Jelonek, Dariusz Szklarczyk

W raporcie tym prezentujemy wyniki analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym realizowane w ramach II edycji projektu BKL. Jego głównym celem jest zarysowanie kontekstu edukacyjnego dla analiz procesów dopasowywania się popytu i podaży na rynku pracy. Kluczowy problem, który został przez nas poruszony dotyczy kwestii naborów na poszczególne kierunki kształcenia, a także zmian, jakie pojawiły się w tym procesie. W niniejszym raporcie wyniki badań zostały zaprezentowane w takim samym ujęciu problemowym zarówno dla szkół ponadgimnazjalnych, jak i wyższych. Na początku zamieszczono krótkie wprowadzenie do problematyki kształcenia na poszczególnych poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem jego ukierunkowania na określone kierunki kształcenia. Następnie zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w preferencjach kandydatów na uczniów/studentów pomiędzy 2009 r. a 2010 r. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w przekształceniach naborów do poszczególnych szkół. Z kolei trzecia kwestia dotyczy specyficznych strategii edukacyjnych kobiet i mężczyzn oraz ich transformacji w czasie. Problem ten wydaje się być niezwykle ważny dla zrozumienia procesów mających w chwili obecnej miejsce na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście często podnoszonego problemu zaniżonych szans rynkowych kobiet, które, co zakładamy jako hipotezę, są silnie związane z ich specyficznymi wyborami edukacyjnymi.


Spis treści

Główne wnioski
Metodologia
ROZDZIAŁ 1 – Szkoły ponadgimnazjalne
ROZDZIAŁ 2 – Szkoły wyższe

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-121-8 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.04.2012 19:58 Data wytworzenia: 10.04.2012 19:58 Data modyfikacji: 10.01.2017 14:03
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera