Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej
Autor: Maciej Dzierżanowski

Raport zawiera propozycję kierunków i założeń przyszłej polityki klastrowej w Polsce. Rekomendacje zostały wypracowane przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej, która funkcjonowała w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Polskie klastry i polityka klastrowa. W skład Grupy wchodzili przedstawiciele centralnych instytucji państwowych, w tym ministerstw i agend rządowych, a także przedstawiciele regionów, metropolii, organizacji przedsiębiorców, klastrów oraz eksperci.


Spis treści

1. Podstawowe pojęcia i definicje

2. Wizja rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o klastry do roku 2020

3. Proponowane cele i zasady służące realizacji wizji

4. Szczegółowe rekomendacje odnośnie do kierunków i założeń dla przyszłej polityki klastrowej

5. Proponowana mapa drogowa dalszych działań

6. Spodziewane efekty wdrożenia proponowanych rekomendacji

7. Zgodność rekomendacji z krajowymi dokumentami strategicznymi i polityką Unii Europejskiej

8. Diagnoza obecnego stanu rozwoju klastrów w Polsce

9. Sposób zdefiniowania obecnej polskiej polityki klastrowej

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-134-6 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 16.08.2012 11:48 Data wytworzenia: 16.08.2012 11:48 Data modyfikacji: 12.01.2017 10:53
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk