Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2006-2007
Autor: Paulina Zadura-Lichota, Aleksander Żołnierski, Józef Chmiel, Paweł Czyż, Damian Dec, Maciej Dzierżanowski, Karolina Flaht, Paweł Głodek, Piotr Klimczak, Janusz Kornecki, Marita Koszarek, Sylwia Marczyńska, Sylwia Nowak, Joanna Orłowska, Renata Pasternak,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejną, jedenastą już edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, przygotowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Obecna edycja raportu została podzielona na trzy części tematyczne. W pierwszej części Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, podobnie jak w latach poprzednich, zaprezentowano analizę makroekonomiczną Polski w roku 2007 oraz pogłębione analizy dotyczące kondycji sektora MSP w ujęciu krajowym i regionalnym. O szczególnej wadze tej części raportu, świadczy fakt, iż przedstawione dane są zbierane specjalnie na potrzeby niniejszego raportu, tak więc zarówno zaproponowany układ tematyczny, regionalny kontekst i zakres danych stanowią o unikalności tej pozycji wydawniczej.

W dwóch dalszych częściach raportu zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez PARP w latach 2007-2008. Tematyka badawcza stanowi istotną część działalności PARP. Wynika to przede wszystkim z nałożonych na Agencję obowiązków ustawowych do których należy, między innymi, badanie roli sektora MSP w polskiej gospodarce oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji z tym związanych. Ponadto, wyniki działalności badawczej Agencji pełnią bardzo istotną funkcję aplikacyjną, ponieważ pozyskane informacje stanowią podstawę do projektowania nowych instrumentów pomocowych lub korygowania istniejących.

W drugiej części raportu Czynniki rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przedstawione zostały wyniki dwóch badań zleconych przez PARP w 2008 r., których celem była pogłębiona analiza czynników warunkujących konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz potencjał rozwojowy sektora. Badaniom poddane zostały bardzo zróżnicowane wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ na pozycję rynkową przedsiębiorstw. Tę część raportu zamyka rozdział poświęcony działalności PARP, przede wszystkim w obszarze działań pomocowych współfinansowanych ze środków unijnych, dzięki którym coraz wyraźniej widać zmianę w strukturze finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczą wyniki badań PARP.

W trzeciej części raportu Badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw przedstawione zostały wyniki trzech badań analizujących determinanty pobudzające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. Badania nad innowacyjnością zajmują w ostatnich latach w PARP bardzo ważne miejsce. Polscy przedsiębiorcy, nie do końca świadomi roli i wagi procesów innowacyjnych w globalnej gospodarce, bardzo potrzebują wsparcia w tym obszarze - o charakterze edukacyjnym oraz finansowym. Wyniki przedstawionych badań wskazują na luki innowacyjne - ale też i dobre praktyki - w działalności przedsiębiorstw, otoczeniu biznesowym oraz środowisku naukowym, a przedstawione rekomendacje mogą być pomocne dla różnych grup interesariuszy, w tym dla instytucji publicznych kreujących i realizujących politykę wobec sektora MSP.

Na zakończenie chcielibyśmy wyrazić wdzięczność za ewentualne uwagi i komentarze, które zawsze traktujemy jako cenne źródło inspiracji w tworzeniu kolejnych edycji raportu.


Spis treści

Część I Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2007
Rozdział 1 Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2007 r.
Rozdział 2 Stan sektora MSP w latach 2005–2007
Rozdział 3 Stan sektora MSP w ujęciu regionalnym

Część II Czynniki rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw
Rozdział 4 Czynniki konkurencyjności sektora MSP
Rozdział 5 Potencjał rozwojowy małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Rozdział 6  Wspieranie rozwoju sektora MSP w Polsce ze środków publicznych na przykładzie działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Część III Badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw
Rozdział 7  Rola kapitału ludzkiego w innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie sektora usług
Rozdział 8  Mechanizmy tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach we współpracy ze środowiskiem naukowym
Rozdział 9  Projekty celowe – badanie wykorzystania środków publicznych na działalność badawczą i rozwojową w Polsce
Załącznik. Podstawowe dane liczbowe dla sektora MSP w latach 2005–2006

Rok wydania: 2008 ISBN: 978-83-60009-88-8 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 20.10.2008 12:13 Data wytworzenia: 20.10.2008 12:13 Data modyfikacji: 13.01.2017 11:16
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: