Stan sektora MSP - 2001. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2001
Autor: Józef Chmiel, Leszek Zienkowski, Krzysztof Berger, Zofia Pawłowska, Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Bogna Urbańska

Publikacja, przedstawiająca sytuację małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w roku 2001 na tle lat wcześniejszych , jest już siódmym opracowaniem Zakładu Badań Statystyczno - Ekonomicznych GUS i PAN na temat sektora MSP.

W obecnej publikacji po raz pierwszy uwzględniono problematykę handlu zagranicznego przedsiębiorstw różnej wielkości.


Spis treści

Praca składa się z ośmiu rozdziałów:

Rodział pierwszy podaje informacje na temat liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz liczby tzw. przedsiębiorstw aktywnych, czyli rzeczywiście funkcjonujących w gospodarce, w podziale na małe, średnie i duże oraz według sekcji gospodarki i form prawnych,

Rodział drugi - poświęcony jest zmianom liczby pracujących w MSP według stanu na koniec poszczególnych lat oraz przeciętnej liczby pracujących w kolejnych latach z uwzględnieniem tzw. szarej strefy,

Rodzia łtrzeci - mówi na temat wartości dodanej brutto wytworzonej przez MSP w poszczególnych sekcjach gospodarki oraz na temat wartości dodanej przypadającej na jednego pracującego w prywatnych przedsiębiorstwach różnej wielkości,

Rodział czwarty - omawia strukturę przychodów według wielkości przedsiębiorstw i sekcji gospodarki, a także sytuację finansową przedsiębiorstw w 2001 r. na tle wyników uzyskiwanych wcześniej. Ze względu na odmienny status prawny przedsiębiorstw, a co za tym idzie - różny sposób prowadzenia księgowości i zakres informacji finansowych przesłanych do GUS, sytuacja finansowa przedstawiona będzie osobno dla trzech wydzielonych grup firm, czyli przedsiębiorstw osób fizycznych zatrudniających do 9 pracowników oraz przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, prowadzących uproszczoną i pełną księgowość,

Rodział piąty - podaje informacje na temat wielkości i dynamiki nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w 2001r,

Rodział szósty - przedstawia podstawowe dane na temat średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych wdrażających innowacje,

Rodział siódmy - omawia obszernie sytuację MSP w układzie regionalnym, czyli liczbę przedsiębiorstw oraz wielkość i dynamikę zatrudnienia, przychodów oraz nakładów inwestycyjnych i nakładów związanych z wdrażaniem innowacji według województw, w podziale na grupy przedsiębiorstw różnej wielkości,

Rodział ósmy - podaje podstawowe informacje na temat wielkości, struktury eksportu i importu sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw.

Rok wydania: 2003 ISBN: 83-88802-70-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 12.12.2003 18:02 Data wytworzenia: 12.12.2003 18:02 Data modyfikacji: 13.01.2017 18:04
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera