Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP
Autor: Maciej Dzierżanowski, Małgorzata Rybacka, Stanisław Szultka, Renata Pasternak, Karolina Flaht, Maria Woźnicka, Sławomir Wilski, Łukasz Bielewicz, Agnieszka Rządca

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szczegółowej analizy planów inwestycyjnych polskich małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze nowoczesnych technologii. Badanie o charakterze ilościowym służyło określeniu: jak przebiegał proces inwestowania w nowoczesne technologie, w jakim stopniu były wykorzystywane w tym procesie fundusze unijne, jakie miejsce w strategiach małych i średnich przedsiębiorstw (w krótkim i długim okresie czasu) mają inwestycje w nowe technologie, skali inwestycji w nowe technologie przez sektor MSP (budżetu inwestycyjnego), głównych kierunków inwestowania przez przedsiębiorstwa różnych branż, określeniu głównych barier inwestycyjnych w nowe technologie, określeniu głównych źródeł fi nansowania tych inwestycji oraz planów pozyskania środków z funduszy strukturalnych.

 

W efekcie przeprowadzonej ekspertyzy wstępnej dotyczącej stanu innowacyjności MSP
w Polsce zidentyfi kowane zostały następujące problemy szczegółowe:

 • Niska innowacyjność Polski na tle krajów EU
 • Dominacja inwestycji w technologię ucieleśnioną
 • Ograniczona liczba firm pozyskujących nowe technologie
 • Ograniczona współpraca z partnerami zewnętrznymi
 • Ograniczone wykorzystanie technologii ICT
 • Trudności w pozyskiwaniu kapitału
 • Brak wiedzy na temat dostępnego wsparcia publicznego

Zakres badania ankietowego obejmował następujące obszary tematyczne:

 • Pozycja konkurencyjna firmy
 • Inwestycje
 • Bariery
 • Poziom innowacyjności firmy
 • Ochrona innowacji
 • Współpraca
 • Technologie ICT
 • Miejsce i rola innowacyjności w strategii firmy
 • Wsparcie publiczne
 • Kapitał ludzki
 • Metryczka - informacje o firmie

Spis treści

Metodologia
Wnioski i rekomendacje
Wyniki ekspertyzy – raport z badania Desk Research
Wyniki pomiaru innowacyjności – raport z badania ankietowego

Rok wydania: 2007 ISBN: 978-83-60009-57-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 30.11.2007 14:03 Data wytworzenia: 30.11.2007 14:03 Data modyfikacji: 27.02.2017 12:15
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk