Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw
Autor: Izabella Anuszewska, Katarzyna Podlejska, Agata Jackiewicz, Marta Filipek

Przeprowadzone w 2011 roku przez PARP badanie „Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP” jest pierwszym projektem badawczym w Polsce kompleksowo analizującym tę tematykę.

Wyniki badania wskazują na brak powszechnego podejmowania działań proekologicznych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy z tego sektora w większości uważają, że ich działalność nie ma wpływu na środowisko naturalne. Jeżeli już wprowadzają rozwiązania środowiskowe, to ograniczają się one do działań podstawowych, mniej kosztochłonnych, w części wymuszanych przez przepisy. Większość  przedsiębiorców, którzy dotychczas nie wdrażali takich rozwiązań mogłoby dokonać zmian prośrodowiskowych, gdyby zniesione zostały różnego typu bariery takie jak: brak funduszy, brak wiedzy i odpowiednio wykwalifikowanej kadry, brak wsparcia zewnętrznego, czy częste zmiany i niejasności przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

Jednak, jak pokazują wyniki badania, aktywność MSP w zakresie zrównoważonej produkcji w najbliższym czasie może ulec poprawie. Aż trzy czwarte przedsiębiorców zamierza podjąć działania prośrodowiskowe w perspektywie najbliższych dwóch lat. Wzrost odsetka firm wprowadzających takie rozwiązania potwierdzają też eksperci (przedstawiciele instytucji publicznych, środowiska naukowego i organizacji pozarządowych). Jednak ich zdaniem nastąpi on raczej w perspektywie pięciu lat niż najbliższego roku.


Spis treści

1. Streszczenie
2. Wprowadzenie
3. Cele projektu
4. Metodologia
5. Wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne
6. Idea zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu
7. Aktywność proekologiczna firm sektora MSP
8. Instrumenty służące upowszechnianiu rozwiązań proekologicznych w sektorze MSP
9. Stymulatory wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmach sektora MSP
10. Analiza sektora towarów i usług środowiskowych
11. Wnioski z badania
12. Wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych studiów przypadku
13. Weryfikacja hipotez badawczych 15
14. Rekomendacje

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-184-3 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ekologia & ekoinnowacje
Data publikacji: 16.11.2011 17:36 Data wytworzenia: 16.11.2011 17:36 Data modyfikacji: 16.01.2017 17:40
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera