Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
Autor: Rolf Banisch, Robert Barski, Szymon Byczko, Jerzy Cieślik, Paweł Głodek, Krzysztof Gulda, Jan Koch, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Marzena Mażewska, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof B. Matusiak, Magdalena Nowak, Aleksandra Nowakowska, Krystyn

Publikacja jest drugim produktem diagnostyczno-rekomendacyjnym projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”. W wyniku prac eksperckich wypracowanych zostało 96 rekomendacji zmian w polskim STTiKW uporządkowanych w pięć spójnych kategorii: (1) systemowo-strukturalna, (2) regulacyjna, (3) instytucjonalno-organizacyjna, (4) świadomość i kultura innowacji oraz (5) kompetencje kadr dla innowacyjnej gospodarki. Zawartość merytoryczna jest próbą odpowiedzi na zidentyfikowane wcześniej siły motoryczne i bariery, a układ rekomendacji wynika z dyskusji i analizy oddziaływania zdefiniowanych cech w szerokim kontekście uwarunkowań tworzenia gospodarki wiedzy w Polsce i Unii Europejskiej.

Wypracowane rekomendacje są dodatkowo ilustrowane przykładami zagranicznych i krajowych dobrych praktyk. Pracę kończy próba określenia eksperckiej wizji rozwoju sytemu TTiKW w Polsce oraz miejsca i roli w nim ośrodków innowacji. Prezentowana publikacja stanowi dobry przyczynek do uruchomienia ogólnopolskiej dyskusji na temat niezbędnych działań na rzecz budowy w Polsce innowacyjnej gospodarki.


Spis treści

Rozdział 1. Wyzwania i obszary napięć w polskim systemie transferu i komercjalizacji wiedzy
Rozdział 2. Zmiany systemowo-strukturalne – nowe wyzwania strategiczne i polityka rozwoju w kontekście globalnych procesów innowacyjnych
Rozdział 3.Propozycje zmian regulacyjnych
Rozdział 4. Propozycje zmian instytucjonalnych i organizacyjnych
Rozdział 5. Kształtowanie świadomości i kultury innowacji
Rozdział 6. Doskonalenie kompetencji dla innowacyjnej gospodarki
Rozdział 7. Wizja i kierunki modernizacji systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-081-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 20.09.2010 21:03 Data wytworzenia: 20.09.2010 21:03 Data modyfikacji: 20.01.2017 23:06
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk