Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym
Autor: Michal Boni, Witold Orłowski, Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski, Karol Olejniczak, Agnieszka Haber, Maciej Szałaj, Arkadiusz Wódkowski, Dominika Maison, Paweł Wójcik, Krzysztkof Polak, MarzenaŻurawicka-Koczan,

Rozwój zarządzania strategicznego stanowi dziś jedno z kluczowych wyzwań dla polskich instytucji publicznych. Przeprowadzony ostatnio w naszym kraju przegląd dokumentów strategicznych pozwolił na ograniczenie ich liczby oraz poprawę wzajemnej komplementarności. Refleksję strategiczną podejmują także poszczególne instytucje, które określają swoją tożsamość poprzez wyznaczanie własnej misji i wizji oraz wytyczanie kluczowych obszarów działalności i kierunków rozwoju.

Działania tego rodzaju prowadzi również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ich zwieńczeniem było wypracowanie Planu strategicznego PARP na lata 2010–2013. Podkreślana jest w nim rola przypadająca nowocześnie zorganizowanej i zarządzanej administracji publicznej, której współtworzenie jest i będzie dla nas w najbliższych latach jednym z priorytetów. Jesteśmy świadomi, że w obecnym kontekście warunek niezbędny dla skutecznego wdrożenia, nawet najlepiej zaplanowanych założeń strategicznych, stanowi odpowiedni system zarządzania wiedzą. Jego sprawne funkcjonowanie uzależnione jest z kolei od informacji dostarczanych poprzez ewaluację. Uznanie znaczenia powyższej zależności stanowiło zasadniczą przesłankę wyboru tematyki tegorocznego tomu ukazującego się w ramach serii wydawniczej PARP dedykowanej tematyce ewaluacji.

Jego pierwszą część tworzą teksty skoncentrowane na zróżnicowanych aspektach systemowego osadzenia badań ewaluacyjnych w działalności instytucji publicznych oraz na roli, jaką ewaluacja może i powinna odgrywać w kontekście działań reformatorskich związanych z największym w powojennej historii kryzysem gospodarczym, czy też ze współczesnymi trendami demograficznymi.

Druga część tomu poświęcona jest zagadnieniom metodologicznym. Tym razem autorzy podejmują refleksję nad możliwościami zastosowania metod i technik badawczych, które nie były dotąd powszechnie wykorzystywane na gruncie polskich badań ewaluacyjnych lub też, które wykorzystywano w sposób nie do końca zgodny z ich specyfiką.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu państwem – perspektywa średnio- i długookresowa

Część I . Ewaluacja w systemie zarządzania strategicznego
Rozdział 1. Ewaluacja – instrument refleksyjnego zarządzania państwem
Rozdział 2. Zastosowanie ewaluacji w procesie projektowania strategii
Rozdział 3. Rola ewaluacji w krajowych politykach publicznych – analiza systemowa lat 1999–2010
Rozdział 4. Ewaluacja organizacji a zarządzanie strategiczne

Część II Ewaluacja w ocenie i projektowaniu strategii – aspekty metodologiczne
Rozdział 1. Badania w praktyce osób zarządzających – potrzeba, moda, polisa
Rozdział 2. Możliwości i przesłanki do wykorzystania badań fokusowych w ewaluacji
Rozdział 3.Techniki projekcyjne w badaniach ewaluacyjnych
Rozdział 4. Podejście semiotyczne w ocenie interwencji publicznych

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-045-7 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ewaluacja
Data publikacji: 23.06.2010 11:35 Data wytworzenia: 23.06.2010 11:35 Data modyfikacji: 23.01.2017 10:43
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk