Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych
Autor: Rafał Trzciński

Publikacja prezentuje statystyczną technikę – propensity score matching (PSM). Technika ta może być z powodzeniem stosowana w badaniach ewaluacyjnych, których celem jest ustalenie efektu przyczynowego zrealizowanych interwencji publicznych.

Technika PSM wykorzystana została już w kilku ewaluacjach programów wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – m.in. w ewaluacji programów finansowanych z przedakcesyjnego funduszu Phare czy też w badaniu efektów netto działań zrealizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

W publikacji przedstawiono teoretyczne ramy techniki PSM, jej założenia metodologiczne oraz przykłady praktycznego zastosowania. Tłem dla prezentacji techniki jest ogólna charakterystyka metody eksperymentalnej oraz przegląd innych metod, wykorzystywanych do pomiaru oddziaływania interwencji.


Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. Problematyka ustalania efektu przyczynowego
Kontrfaktyczna definicja przyczynowości
Metoda eksperymentalna
Badania obserwacyjne
Metody nieeksperymentalne
Techniki oparte na schemacie prób dopasowanych według cech
Technika propensity score matching
Geneza technik PSM

Rozdział 2. Procedura wykorzystania techniki PSM
Dane w technice PSM
Model uczestnictwa – szacowanie propensity scores
Regresja logistyczna
Problem wspólnego przedziału określoności
Metody doboru grupy kontrolnej w technice PSM
Metoda najbliższego sąsiada
Metoda z limitem
Metoda z promieniem
Metoda Kernel
Wybór metody doboru grupy kontrolnej
Ocena jakości łączenia
Ograniczenia techniki PSM

Rozdział 3. Przykład zastosowania techniki PSM
Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza – komponent RZL
Projekt Alternatywa II
Założenia ewaluacji projektu Alternatywa II
Problem selekcji
Dane wykorzystane w ewaluacji
Wybór zmiennych do modelu
Szacowanie propensity scores
Dobór grupy kontrolnej
Ocena stopnia zbalansowania zmiennych wykorzystanych w modelu
Wyniki analiz – efekt netto projektu Alternatywa II
Wnioski z analiz i ich skutki dla oceny projektu Alternatywa II
(Kontr)przykład wykorzystania techniki PSM

Rok wydania: 2009 ISBN: 978-83-7633-088-4 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ewaluacja
Data publikacji: 23.07.2009 11:45 Data wytworzenia: 23.07.2009 11:45 Data modyfikacji: 23.01.2017 10:54
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk