Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2016
Autor: Praca zbiorowa

PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, analizuje uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przedstawia tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw.

Analiza najnowszych danych pokazuje, że ogólna ocena przedsiębiorczości w Polsce jest dość dobra – większość analizowanych wskaźników wzrasta, szczególnie jeśli chodzi o wyniki mikro- i małych firm. Liczba przedsiębiorstw działających w Polsce jest wciąż wysoka, nie słabnie też skłonność Polaków do zakładania firm – od 2014 r. odnotowujemy mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Rośnie także udział sektora MSP w tworzeniu PKB – do 2012 r. oscylował on między 47,3 a 48,6%, a od 2013 r. wynosi 50%. Systematycznie rośnie także liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach, jak i liczba pracujących w przeciętnej firmie. Widać również poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wzrost produktywności i poprawę działalności inwestycyjnej firm.

W Raporcie omawiamy także wyniki zrealizowanego w 2016 r. badania własnego PARP, przeprowadzonego w ramach projektu badawczego „Panel Polskich Przedsiębiorstw”. Pokazują one, że prawie co drugi przedsiębiorca, który wziął udział w badaniu panelowym PARP w połowie 2016 r., planował realizację inwestycji w najbliższych 6 miesiącach.

Tematem specjalnym tegorocznego wydania są polskie firmy rodzinne. Stanowią one ok. 1 mln przedsiębiorstw w Polsce, a większość z nich jest zarządzana jednoosobowo przez właściciela, przy dość niskim zaufaniu do pracowników spoza kręgu rodziny. Ponad dwie trzecie firm rodzinnych nie ma strategii sukcesji, dodatkowo większość właścicieli wyraża niechęć wobec definitywnego przekazania firmy sukcesorowi. Wszystko to powoduje, że w najbliższych latach sukcesja stanie się jednym z najpoważniejszych wyzwań czekających zarówno same firmy rodzinne, jak i ich otoczenie z uwagi na potrzebę zadbania o odpowiednie uregulowania prawne czy też wsparcie szkoleniowe i doradcze w tym obszarze.

Zapraszamy do lektury Raportu.

 


Spis treści

Rozdział 1. Przedsiębiorczość w Polsce – stan obecny i zmiany w czasie
Rozdział 2. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny
Rozdział 3. Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich
Rozdział 4. Sytuacja w gospodarce i w przedsiębiorstwach w ocenie właścicieli i zarządzających firmami w Polsce w 2016 r.
Rozdział 5. Firmy rodzinne. Nowo odkryta siła polskiej gospodarki
Rozdział 6. Strategie i praktyki sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych
Rozdział 7. Wyzwania organizacyjne stojące przed firmami rodzinnymi w Polsce
Załącznik 1. Tabele statystyczne – informacje ogólne nt. przedsiębiorstw
Załącznik 2. Tabele statystyczne – mikroprzedsiębiorstwa
Załącznik 3. Symbole sekcji wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)
Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rok wydania: 2016 ISBN: 978-83-7633-311-3 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 30.12.2016 21:13 Data wytworzenia: 30.12.2016 21:13 Data modyfikacji: 08.09.2017 12:26
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera