PPP. Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych
Autor: Irena Herbst, Aleksandra Jadach-Sepioło, Elżbieta Marczewska

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie Paostwu wyników badao jakościowych i ilościowych podmiotów publicznych posiadających różne doświadczenia w realizacji przedsięwzięd w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz ich gotowości do realizacji zadao w formule PPP, z perspektywy posiadanych zasobów i kompetencji. Ponadto wyodrębniono w badaniu grupę doświadczonych podmiotów, które w swoim dossier maja podpisane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub koncesji. Zestawienie opinii podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz podmiotów bez doświadczenia, pokazuje jak funkcjonujące w szerokiej opinii bariery ograniczające rozwój tej formuły współdziałania są już przebrzmiałe, a ich miejsce zajęły nowe, jak na przykład problem kwalifikacji przedsięwzięcia do długu publicznego.


Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. CELE BADANIA, ZAGADNIENIA BADAWCZE
3. ZASTOSOWANA METODOLOGIA – PODSTAWOWE INFORMACJE O DOBORZE I LICZEBNOŚCI PRÓBY
4. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ  
5. WNIOSKI KOŃCOWE

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: PPP
Data publikacji: 31.05.2012 16:38 Data wytworzenia: 31.05.2012 16:38 Data modyfikacji: 15.02.2017 15:40
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera