Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców
Autor: Agnieszka Haber, Michał Andrejczuk, Witold Orłowski

Niniejszy raport przedstawia opinie szefów polskich firm, zebrane w ra-mach trzeciej edycji badania na Pane-lu Polskich Przedsiębiorstw, przygo-towanego pod kierownictwem profesora Witolda Orłowskiego, dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszaw-skiej, Członka Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz głównego doradcę ekonomicznego PwC Polska.

Głównym celem prezentowanego ba-dania było sprawdzenie, jak polskie firmy radzą sobie w sytuacji spowol-nienia gospodarczego w kraju, wywo-łanego kryzysem globalnym. Czy w ogóle odczuwają jego skutki, a jeżeli tak, to w jaki sposób mu przeciwdzia-łają? Pytano również, jakie są przewi-dywania przedsiębiorców odnośnie do koniunktury w najbliższym czasie, a także czy przedsiębiorcy planują ja-kiekolwiek inwestycje i jak je chcą finansować.

Badanie przeprowadzono między lip-cem a wrześniem 2013 roku. Respon-dentami byli właściciele i menedże-rowie polskich firm. Na ankietę dotyczącą spowolnienia gospodarczego odpowiedziało łącznie blisko 600 firm.


Spis treści

Metodologia badania
Sposób realizacji
Opis próby badanej
Ważenie danych
Struktura próby
Metodologia i wyniki segmentacji
Młodzi optymiści
Bierni pesymiści
Przedsiębiorczy realiści
Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców - wyniki badania
Ocena obecnej sytuacji gospodarczej
Obecna koniunktura w gospodarce i branży
Opinia o występowaniu kryzysu na świecie, w Polsce i branży
Odczuwane skutki spowolnienia gospodarczego
Zmiany w sytuacji rynkowej w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Konkurencja w branży i działania budujące przewagę konkurencyjną
Zjawisko nieuczciwej konkurencji
Utrata płynności finansowej
Przeciwdziałanie skutkom spowolnienia gospodarczego
Działania podejmowane w celu zniwelowania wpływu spowolnienia gospodarczego
Działania planowane
Plany inwestycyjne, eksportowe i rekrutacyjne
Inwestycje
Eksport
Rekrutacja pracowników
Filozofia działania w trudnych czasach
Przewidywania, co do stanu firmy i gospodarki w przyszłości
Przewidywania odnośnie do zmiany kursu Euro, poziomu Inflacji i stopy bezrobocia
Przewidywania odnośnie do końca kryzysu
Czy kryzys zmieni coś w gospodarce i biznesie?
Podsumowanie i wnioski

Rok wydania: 2013 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 16.09.2013 17:07 Data wytworzenia: 16.09.2013 17:07 Data modyfikacji: 23.02.2017 15:38
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera