Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce
Autor: Praca zbiorowa

Innowacyjność została dla potrzeb badania zdefiniowana szeroko, jako zdolność istniejąca w danej firmie do tworzenia nowych produktów. Dlatego wykorzystywanie w firmie planowania strategicznego oraz tworzenie specjalnego budżetu na cele badawczo-rozwojowe jest wskaźnikiem otwartości na wprowadzanie innowacji. O potencjale innowacyjności świadczy też współpraca z ośrodkiem naukowym, instytutem badawczym lub uczelnią. Są to wskaźniki, które pozwalają nam określić firmy jako przygotowane do wprowadzania innowacji.

Efektem kultury innowacyjności w firmie jest wprowadzenie konkretnej innowacji. Bezpośrednim wskaĽnikiem innowacyjności zastosowanym w badaniu jest liczba zgłaszanych przez firmę patentów.

Prezentowane wyniki dotyczą obydwu charakterystyk firm. Dlatego dla właściwej interpretacji wyników ważne jest wprowadzenie precyzyjnego rozróżnienia między istniejącą w firmie kulturą innowacyjności a jej bezpośrednim efektem: wprowadzeniem konkretnej innowacji. Kultura innowacyjności jest warunkiem koniecznym dla pojawienia się innowacji, mogą natomiast istnieć przedsiębiorstwa o dużym potencjale innowacyjnym, które nie wprowadzają konkretnych innowacji. Zależność między innowacyjnością a innowacją ma więc charakter jednostronny.

Przedstawione poniżej wyniki badań pokazują, że stopień innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce mierzony za pomocą opisanych wskaźników pozostaje na niskim poziomie, jest on jednak zróżnicowany ze względu na opisane niżej czynniki.

Prezentowane wyniki badań zostały podzielone w zależności od wielkości firmy na dwie części: dotyczące małych firm (do 9 pracowników) oraz średnich i dużych firm (powyżej 9 pracowników). Podział ten odpowiada sposobowi doboru próby w badaniu.


Spis treści

Informacja o badaniu
Wyniki badań

Rok wydania: 2001 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 31.07.2001 14:06 Data wytworzenia: 31.07.2001 14:06 Data modyfikacji: 27.02.2017 13:08
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera