Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce
Autor: Bogusław Plawgo, Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, Tomasz Klimczak, Adam Miller, Patrycja Rumińska,Anna Tarnawa, Grzegorz Rzeźnik, Robert Zakrzewski

Badanie Ewaluacja potencjału eksportowego przedsi ę biorstw w Polsce zostało zrealizowane przez WYG PSDB Sp. z o.o. na zamówieni e Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi ę biorczo ś ci w okresie lipiec-grudzie ń 2014. Celem ogólnym ewaluacji była ocena stanu umi ę dzynarodowienia polskich przedsi ę biorstw, w tym okre ś lenie potencjału, oczekiwa ń i barier przedsi ę biorców sektora M Ś P do udziału w programach publicznych wspieraj ą cych firmy zainteresowane wej ś ciem na rynki zagraniczne.


Spis treści

1. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki
2. Obraz działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw na podstawie wyników badania
3. Uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności międzynarodowej przez polskich przedsiębiorców
4. Ocena wsparcia publicznego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Ewaluacja
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Internacjonalizacja
Data publikacji: 31.12.2014 14:21 Data wytworzenia: 31.12.2014 14:21 Data modyfikacji: 27.02.2017 14:25
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera