Potencjał rozwojowy polskich MSP
Autor: Janusz Kornecki, Paweł Głodek, Sylwia Nowak, Paweł Czyż

Głównym celem badania było określenie potencjału rozwojowego polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz głównych barier rozwoju tego sektora. Badanie zostało przeprowadzone przez PSDB i GfK na zlecenie PARP w czerwcu 2008 r.

W niniejszym Raporcie przedstawiono wynik badania zrealizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie kwiecień – czerwiec 2008 roku na ogólnopolskiej próbie 802 polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Tematem badania była weryfikacja potencjału rozwojowego sektora polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w aspekcie ich działalności inwestycyjnej. W ty m kontekście dokonano przebadania wielkości, rodzaju i struktury inwestycji zrealizowanych w roku 2007 i 2008, a także planowanych na pozostałą część roku 2008 oraz na okres 2009 – 2011. Ponadto przeanalizowane zostało zagadnienie wykorzystania przez przedsi ębiorstwa realizujące (i planujące) inwestycje dostępnych źródeł finansowania oraz czynniki, wpływające na decyzje inwestycyjne polskich MSP. Dodatkowym elementem uwzględnionym w badaniu, była weryfikacja zastosowania przez przedsiębiorstwa narzędzi planow ania strategicznego, ich aktywności na rynku zamówień publicznych oraz postrzegania przez nie barier, utrudniających rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.


Spis treści

1. Cel i przedmiot badania
2. Metodologia badania
3. Wyniki badania
4. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2008 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 30.06.2008 16:19 Data wytworzenia: 30.06.2008 16:19 Data modyfikacji: 27.02.2017 15:21
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera